HOME > Long-term resident visa

定住者ビザ
Long-term resident visa

定住者ビザ
Long-term resident visa

定住者ビザのよくある事例としては2つ考えらます。

May dalawang halimbawa ng long-term resident visa.

●まず1つは、Isa:
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。

●Ang Japanese national ay nag-asawa ng dayuhan, at ang anak ng dayuhan mula sa dating kasal ay isasama sa Japan.

 

●2つ目は、Pangalawa:
「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者ビザ」に変更する場合、

●Ang Japanese national ay nag-asawa ng dayuhan, at ang Japanese national namayapa na, o di kaya'y nag diborsyo ang mag-asawa at nais manatili ng dayuhang asawa sa Japan.

 

それぞれ説明していきたいと思います。

Ipapaliwanag namin ang dalawang kaso na ito.

 

まず1つ目の、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。

Sa unang kaso, ang Japanese national ay nag-asawa ng dayuhan, at ang anak ng dayuhan mula sa dating kasal ay isasama sa Japan.

 

外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。

Ito ay kung nagkaroon ng anak ang dayuhang asawa sa ibang kasal bago ikinasal sa Japanese national, at dadalhin ang anak na ito sa Japan.

この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。ですので20歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。

Ang kondisyon para sa ganitong kaso ay dapat minor de edad pa ang anak at hindi pa nag-aasawa. Dahil dito, hindi mabibigyan ng long-term resident visa ang anak na mahigit 20 taong gulang na. Bilang palituntunan, kung gaano ka tanda na ang anak ay siya ring hirap ng pag-aapruba ng visa.

一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすい側面があります。

Sa kabilang dako naman, ang anak na may edad na maaring nakapagtapos na ng mataas na paparalan o 18 anyos na ay madalas na itinuturing na may kakayahang buhayin ang sarili, at kalimitan ay tinatanggi ang aplikasyon ng visa nito.


では2つ目ですが「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合ですね。

Sa pangalawang halimbawa naman, ang Japanese national ay nag-asawa ng dayuhan, at ang Japanese national namayapa na, o di kaya'y nag diborsyo ang mag-asawa at nais manatili ng dayuhang asawa sa Japan.

 

この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。

Isang mahalagang punto sa mga ganitong kaso ay kung may Japanese na anak ba ang mag-asawa. Kung walang anak ang mag-asawa, kailangang tumagal ng di bababa sa 3 taon ang pagsama ng mag-asawa mula sa kasal. Kung may anak na Japanese national ang mag-asawa, maaaring makakuha ng long-term resident visa ang dayuhan kahit isang taon lang nagtagal ang kasal. Kailangang sa Japan ipapalaki ang Japanese na anak. Hindi maaprubahan ang aplikasyon para sa long-term resident visa ng magulang kung ang anak ay ipapalaki sa bansang pinanggalingan ng dayuhang asawa.

 

定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。

Walang limitasyon sa trabaho ang long-term resident visa, kaya maaaring magtrabaho sa kahit anong okupasyon ang magulang. Wala ring kinalaman ang school records sa long-term resident visa.

 

定住者ビザに関するよくある質問 Ito ang mga madalas na katanungan ukol sa long-term resident visa.

◇「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更
日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方が、日本人と離婚した場合にビザをどうするか?という問題が発生します。その場合によくある質問としては、「私は離婚してもこのまま日本にいることはできるでしょうか?」という質問です。
答えとしては、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザで3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者ビザ」への変更ができます。
離婚後に「定住者」に変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。

◇Pagpapalit ng visa status mula sa "spousal visa" papunta sa "long-term resident"

Anong mangyayari sa visa ng isang dayuhang asawa ng Japanese national kung may spousal visa siya at nais niyang makipag diborsyo sa Japanese na asawa? Madalas, gustong malaman ng dayuhang asawa kung maari pa siyang manatili sa Japan kahit na nakipag diborsyo siya sa asawa.
Ang sagot dito ay maaari itong palitan ng long-term resident visa kung nagtagal ng mahigit 3 taon ang spousal visa ng dayuhang asawa.
Sa mga kasong ito, kailangang ang mapanghikayat na paluwanag sa liham ng aplikante kung magkano ang kanyang kita sa isang taon matapos ang diborsyo, kung ano ang balak niyang pamumuhay sa Japan, kung bakit niya gustong tumira sa Japan, at isabay ang liham na ito sa application form.

 

ポイント Mga puntong kailangang tandaan

・日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。

・Kung walang anak ang mag-asawa, kailangang tumagal ng di bababa sa 3 taon ang pagsama ng mag-asawa mula sa kasal.

・日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

・Kung may anak na Japanese national ang mag-asawa, maaaring makakuha ng long-term resident visa ang dayuhan kahit isang taon lang nagtagal ang kasal.

 

◇日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更

◇Pagbago sa long-term resident status para sa pagpapalaki ng Japanese national na anak

日本国籍の子供を養育している場合は「定住者」のビザへ変更が可能です。

この場合の定住者ビザへの変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。

Maaaring ibago ang visa status ng dayuhang asawa sa long-term visa kung siya ang nagpapalaki sa Japanese national na anak ng dating mag-asawa. Ang kondisyon upang makuha ang long-term resident visa sa mga kasong ito ay, dapat namumuhay ng magkasama ang mag-ina/mag-ama, at sa Japan pinapalaki ang anak.

子供を本国の親に預ける場合は、子供(日本国籍)の養育を理由とした定住者へ変更は認めてもらえません。仮に子供が小さく働けない場合に生活保護を受けている場合でも、子供が少し大きくなって保育園に預けることができるようになったら自分で働いて生活することを考えているという内容を文書で説明することが必要です。

Hindi maaprubahan ang hiling para sa long-term resident visa ng magulang kung ang anak ay ipapalaki sa bansang pinanggalingan ng dayuhang asawa. Kung masyadong maliit pa ang anak nang hindi makapag trabaho ang magulang at sila ay tumatanggap ng pampublikong tulong dahil dito, kailangang maipaliwanag at mapatunayan na may kakayahang magtrabaho ang magulang at kaya niyang ipaubaya ang anak sa day care center pag ito ay nasa sapat na edad na.

 

ポイント Mga puntong kailangang tandaan

・日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

・Kung may anak na Japanese national ang mag-asawa, maaaring makakuha ng long-term resident visa ang dayuhan kahit isang taon lang nagtagal ang kasal.

 

◇未成年の連れ子を呼ぶ

◇Pagsama ng anak mula sa dating kasal

「日本人の配偶者等」のビザをもつ外国人の方で、日本人と結婚する前、本国で結婚をしていた場合にその方のとの間に子供がいる場合があります。前の配偶者との間の子供(連れ子)を日本に呼べるか?という質問をいただくことがあります。

May mga kaso rin kung saan ang dayuhang asawa ay nag-asawa rin ng taga sariling bansa bago magpakasal sa Japanese national, at nagkaroon ng anak sa dating pagsasama na ito. Minsan, may nagtatanong kung maaari ba nilang dalhin sa Japan ang naging anak nila sa dating asawa (step-child).

答えは、その子が未成年で未婚であれば、「定住者」のビザで日本に呼ぶことが可能です。その場合、外国籍の子供は日本に来た後、学校はどうするのか、また日本人の夫はどのように養育に関わっていくのか(例えば養子にいれるのかどうかなど)、今後どのような計画があるのかを具体的に入国管理局に提示できれば許可になると思います。

Ang sagot dito ay, basta menor de edad ang anak ay pwede siyang pagkalooban ng long-term resident visa at manirahan sa Japan. Sa mga ganitong kaso, mas mainam na ipaliwanag sa Immigration Office kung ano ang balak para sa pag-aaral ng anak, at kung paano lalahok ang Japanese national na magulang sa pagpapalaki ng anak (kung lalahok ba siya sa pagpapalaki o hindi) matapos makapasok ang anak na may ibang nasyonalidad sa Japan.

 

ポイント Mga puntong kailangang tandaan

未成年(19歳まで)で、未婚であることが条件です。20歳以上は定住者で呼べません。
また子供の年齢が高くなるほど難易度が高くなります。

Kailangang menor de edad ang anak (hanggang 19 na taon) and hindi pa kasal. Hindi na maipapatawag sa Japan ang anak kung lumagpas na siya ng 20 na taon.
Kung gaano katanda ang anak ay siya ring hirap na mapa aprubahan ang visa niya.

 

審査上の注意点 Mga punto sa pagsusuri

連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。また、連れ子に対する今までの扶養実績も厳しく審査されます。
例えば、今までまったく扶養していなかったのに、なぜ急に日本に呼ぶのかという疑問を持たれるので、これに十分回答することが必要です。
単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちですので、総判断されてしまえば不許可となります。

Kung ipapadala ang step-child sa Japan, tutuunan ng pansin ang pinansyal na kakayahan ng sambayan niyo sa Japan (kung may sapat na pinansyal na kakayahan ba upang mapalaki ang anak). Mahigpit ding isusuri ang kasaysayan ng pagbibigay suporta sa anak.
Halimbawa, kahina-hinala kung hindi naman binibigyan ng suporta ang anak at biglang pinatawag siya sa Japan, kaya kailangang maisagot ng maayos ang mga katanungang ng Immigration Office
Mapaghihinalaang ipapahanap lang ng part-time na trabaho sa Japan ang anak upang makatulong sa gastusin ng pamilya, at malaki ang posibilidad na matatanggi ang visa nito.

定住者ビザの申請では、今までの子供の養育に関する経緯の説明、養育の必要性、今後の養育・生活設計(例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる)等を申請理由書で主張することがポイントとなります。また、扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には、両親と住所は一致していることが前提となります。

Sa aplikasyon para sa long-term resident visa, mahalagang ipaliwanag sa application form ang kasaysayan ng pagpapalaki sa anak, ang pangangailangan ng pagpapalaki sa Japan, ang mga plano sa pagpapalaki at pamumuhay ng anak (halimbawa, ipapalaki ang anak sa Japan ng ilang taon upang makakuha ng dekalidad na edukasyon). May saligan rin na titira ang anak sa mga magulang upang maipalaki nila ng maayos ito.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet