HOME > Permanent residence visa

永住ビザ Permanent residence visa

永住ビザ
Permanent residence visa

永住ビザのお問い合わせも多く頂きますが、どのような問い合わせが一番多いかと言いますと、「私は永住ビザは取れますか?」という質問が一番多いです。

Ang permanent residence visa ang pinaka tinatanong ng mga aplikante, at marami rin ang nagtatanong kung maari ba silang makakuha nito.

 

自分が永住許可が取れるかどうか知りたいのですね。

Nais mo bang malaman kung maari kang makakuha ng visa para sa permanenteng paninirahan sa Japan?

 

今永住が取れるならすぐ申請したい、今はまだ永住がとれない人も、どうすれば永住を取れるのかをあなたも知りたいのではないでしょうか?

Kung kwalipikado ka, gusto mo bang kumuha ng permanent residence visa ngayon, o di kaya'y malaman kung paano ka makakakuha ng permanent residence via?

 

永住ビザが取れるかどうかは「永住許可の条件」を正しく理解する必要があります。

Kailangang maintindihan ng mabuti ang mga kondisyon na kailangang tuparin bago makakuha ng PR visa.

 

条件がOKだったら永住ビザは取れる可能性はありますし、条件を満たしていないなら申請しても不許可という結果になります。

Pag naitupad ng aplikante ang mga kondisyon ay may posibilidad na mapagkakalooban siya ng PR visa, ngunit sa kabilang dako naman ay ipapagkaloob ito kung hindi naman natupad ang mga kondisyon.

 

許可の要件が一番重要です。

Ang mga kondisyon na ito ay lubhang mahalaga sa pagkuha ng PR visa.

 

●永住条件1

●Kondisyon bilang 1

居住歴
10年日本に住んでいますか?「引き続き10年以上」日本に住んでいることが永住許可の条件となります。自己流で申請した人で、9年何カ月で申請する人がいるようですが、許可の基準を満たしていませんから普通は不許可になりますのでご注意ください。

Kasaysayan ng paninirahan sa Japan

10 taon ka na bang naninirahan sa Japan? Ang isang kondisyon ng PR sa visa sa Japan ay ang tuloy-tuloy na paninirahan sa Japan ng mahigit 10 taon. May ibang humiling ng visa kahit na 9 na taon at ilang buwan palang silang naninirahan sa Japan. Dahil hindi pa nila natutupad ang unang kondisyon, kadalasan ay natatanggi ang kanilang aplikasyon.

 

申請する時に満10年以上経過していることが必要です。審査期間は約半年です。許可の結果が出る時に10年経過していればよいのではなくて、申請する自洗でに満10年以上必要です。数ヶ月くらいは焦らないで待ちましょう。

Kailangang mahigit 10 taon nang nakatira sa Japan ang aplikante sa oras ng pag-hiling ng visa. Ang imbestigasyon at pagsusuri ng hiling ay aabot ng kalahating taon. Hindi sapat na umabot ka ng 10 taon paglabas ng resulta. Dapat ay 10 taong mahigit ka nang naninirahan bago simulan ang aplikasyon. Huwag mainip, dahil mas mainam pa rin maghintay ng ilang buwan para makamtam ang kondisyon na ito.

 

また、日本在住10年の中で5年以上働いていることが必要です。就労ビザを取って社員として5年以上です。同じ会社でなくても大丈夫です。転職してもOKです。前の会社と今の会社の経歴を合計できますがアルバイトではダメです。しかし、転職したばかりだと永住ビザは不許可になりやすいですので、転職後は最低でも1年経過してから永住申請することをお勧めします。

Kailangan rin na mahigit 5 taon nang nagtratrabaho ang aplikante sa loob ng 10 taon na ito. Dapat ay mahigit 5 taon na ang nakalipas mula sa pagkuha ng working visa. Walang problema kahit na sa ibang kompanya ka na nagtratrabaho. Pwedeng pwede kang maglipat ng kompanya. Kasama sa bilang ng taon ang dating mga naging kompanya at ang kasalukuyang kompanya, ngunit hindi kasama ang part-time na trabaho. Gayun pa man, mas madaling matanggi ang aplikasyon kung kaka lipat lang ng kompanya ang aplikante, kaya mas nirerekomenda namin na maghintay muna na lumipas ang kahit na isang taon lamang bago simulan ang aplikasyon.

 

引き続き10年の「引き続き」ですが、1回で90日以上日本を出国したり、1年で約150日くらい海外に出国すると「引き続き」と判断されません。今までの日本居住歴が1回切れます。日本に戻ってから再度1年目から計算することになります。

Nabanggit natin kanina na dapat tuloy-tuloy na naninirahan sa Japan ang aplikante ng 10 taon. Kung ang aplikante ay umalis ng Japan ng mahigit 90 na araw sa isang beses, o di kaya'y lumagpas ng 150 na araw sa isang taon, hindi na ito maituturing na "tuloy-tuloy". Mapuputol na ang kasaysayan ng paninirahan ng aplikante sa Japan. Sisimulan ulit ang pagbilang ng tagal ng paninirahan sa petsa ng pagbalik ng aplikante sa Japan.

 

日本人・永住者と結婚している人は10年日本に滞在していなくても大丈夫です。

Ang kondisyong ng 10 taong paninirahan sa Japan ay maaring pagpaliban para sa aplikanteng kasal sa isang Japanese national/permanent

 

日本人や永住者と結婚している人は「結婚して3年以上経過+日本に1年以上住んでいること」で永住申請OKです。つまり日本人や永住者の外国人と結婚している人は10年日本に住んでいなくても大丈夫なのです。

Ang dayuhang kasal sa isang Japanese national/permanent resident ay maaring humiling ng PR visa pag sila ay kasal na ng asawa ng mahigit 3 taon at naninirahan sa Japan ng mahigit isang taon. Mangangahulugang hindi kailangang naninirahan ng 10 taon ang dayuhang asawa ng isang Japanese national o permanent resident.

 

●条件2

●Kondisyon 2

「いま持っているビザ(在留資格)が3年以上であること」

Mahigit 3 taon na ang nakalipas mula nang ipinagkaloob ang kasalukuyang visa (resident status)

ビザは1年、3年、5年とかありますが、3年以上のビザを持っていることが必要です。

1年のビザの人は永住は申請できません。

Ang bisa ng visa ay maaring 1 taon, 3 taon, o di kaya'y 5 taon, kaya dapat mahigit sa 3 taon ang ipinagkaloob na unang visa sa aplikante. Hindi maaaring humiling ng PR visa ang aplikanteng 1 taon lamang ang bisa ng visa.

 

●永住条件3

●Kondisyon 3

生計要件を説明します。これは安定した収入はありますか?という意味です。
貯金が多いか少ないかはあまり関係ないです。貯金より年収のほうが大事です。年収が300万円以上ないと許可の可能性がかなり低くなります。本人が300万ない場合は世帯年収でもOKです。本国の両親を扶養に入れている場合は、扶養を外さなければならない場合も多くあります。

Ipapaliwanag naman namin ngayon ang kondisyon ukol sa paghahanap-buhay. Ibig sabihin, may sapat at palagian na hanap-buhay ba ang aplikante? Walang kinalaman ito sa laki ng ipon , kundi sa laki ng sahod sa isang taon. Kung ang sahod ay hindi lumagpas sa 3,000,000 JPY sa isang taon, mas malaki ang posibilidad na matatanggi ang hiniling visa. Kung ang sahod ng aplikante mismo ay hindi aabot sa tinakdang 3,000,000 JPY sa isang taon, maari din isama sa bilang ang sahod ng pamilya. Kung sinusuporta ng dayuhang aplikante ang kanyang magulang sa bansang pinagmulan, kalimitan ay kailangang itigil ang suporta sa pamilya.

 

●永住要件4

●Kondisyon 4

素行要件では、税金と年金と健康保険と犯罪があるかどうかです。今までの日本の税金を全て払っていることが重要ですので、もし払っていない方は必ず全部払ってください。税金で一番重要なのは住民税です。
健康保険についてですが、会社で健康保険に加入している方は問題ありませんが、国民健康保険に加入している方は滞納がある場合は許可でません。永住を取るためには、国民健康保険の支払いに関しては毎月期日までに支払うことが条件です。納期限を守っていないだけで永住が不許可になることが多発しています。

May kondisyon din sa asal ng aplikante. Susuriin din kung may bayad na buwis, pensiyon, at health insurance ang aplikante. Titignan rin kung may criminal record ito. Mahalagang nagbabayad ng nakatakdang buwis sa Japan ang aplikante, kaya kung hindi pa nagbabayad ng buwis ang aplikante ay mainam na bayaran na ito ng buo. Ang pinakamahalagang buwis ay ang munisipal na buwis.
Pag sa health insurance naman, walang problema kung ang aplikante ay kaanib sa health insurance sa trabaho, ngunit matatanggi ang hiling niyang visa kung kaanib siya sa pambansang health insurance at may kasaysayan siya ng hindi pagbayad nito. Upang makakuha ng PR visa, mahalagang maipatunayan ng aplikante na nagbabayad siya sa tamang oras kung kaanib siya sa pambansang health insurance.  Kadalasan, imposibleng makakuha ng PR visa ang aplikanteng kaanib sa pamanbansang health insurance na hindi nagbabayad sa tamang oras.

 

年金は最近審査のポイントになりました。以前は年金は払っていなくても大丈夫だったんですが、現在は入管側で3年分の年金支払い証明を要求する場合もあります。

Kamakailan lamang, naging punto ng pagsusuri din ang pensiyon.  Dati rati ay walang problema kung hindi nagbabayad ng pensiyon ang aplikante, ngunit kamakailan lang ay nagsimulang humingi ng katibayan sa pagbayad ng 3 taong pensiyon ang Immigration Office.

 

犯罪で一番多いのは交通違反だと思います。車を運転する人は交通違反をしたことがあると思いますが、軽い交通違反だと数回(3、4回)くらいだったら大丈夫です。これ以上だと不利になってくると思います。

Sa criminal record naman, ang pinakamadalas na criminal record ay ang paglabag sa trapiko. Lahat naman yata ng taong nagmamaneho ay nakalabag na sa batas trapiko, at ang 3 hanggang 4 na magaang paglabag sa batas trapiko ay hindi makakasira sa pag-asang pagkaloob ng PR visa. Subalit, tandaan na ang madalas na paglabag sa batas trapiko o di kaya'y malubhang paglabag sa batas ay makakasama sa aplikasyon.

 

●永住要件5

●Kondisyon 5

身元保証人が用意できること
身元保証人は必ず日本人か永住者です。永住者ではない外国人は身元保証人になれません。会社の人でもいいし、友達でもいいですが、身元保証人になってくれる人を探してください。身元保証人は定職があり、納税義務を満たしている方です。日本人と結婚している人は日本人配偶者に頼めばOKです。

Dapat may guarantor sa Japan ang aplikante. Kailangang Japanese national o permanenteng resident ang guarantor ng aplikante. Hindi maaaring maging guarantor ang isang dayuhang hindi permanenteng residente. Maaring kasama sa trabaho o kaibigan ang guarantor, kaya mainam na maghanap ng papayag na maging guarantor bago pa simulan ang aplikasyon. Kailangang may maayos na kabuhayan at nagbabayad ng buwis ang guarantor. Kung kasal sa Japanese national ang aplikante, maari ring maging guarantor ang asawa nito.

永住を取るメリット Ang benepisyo ng pagkuha ng PR visa

永住を取るとどんなメリットがあるのか?永住許可を取るメリットについて説明したいと思います。

Anong benepisyo ang maaring asahan ng dayuhang nakakuha ng PR visa? Ipapaliwanag naman namin ngayon ang pakinabang ng pagkuha ng permanent resident visa.

 

まず1番目です。Isa:
・在留期限がない

・Walang limitasyon sa tagal ng panantili sa Japan

普通、就労ビザは期限が1年とか3年とかですが、永住ビザを取ると在留期限がなくなります。期限がないということはずっと日本に住めます。また、更新の手続きがこれからずっと不要です。いままでは1年に1回、3年に1回、更新の手続きのために入国管理局に行く必要がありましたが、永住許可後は更新手続きが不要です。

Kadalasan, ang working visa ay may bisa ng 1 o 3 taon lamang, ngunit mawawala ang limitasyon na ito sa PR visa. Nangangahulugang maaring manatili sa Japan ang residente ng kahit gaano pa katagal. Hindi na rin kailangang magpa renew ng visa. Sa dating visa ay kailangang bumisita sa Immigration Office ng isang beses sa isa o tatlong taon depende sa visa, ngunit hindi na ito kailangan pag may taglay na PR visa na.

 

2番目です。Pangalawa:
・仕事の種類の制限がなくなる

・Mawawala ang limitasyon sa trabaho

例えば、就労ビザは「人文知識国際業務」や「技能」とか仕事の内容が決まっていて自分のビザ(在留資格)で決まっている範囲外の仕事はしてはいけませんが、永住ビザを取得するとどんな仕事をしてもOKになります。

Kung halimbawa sa work visa ay may klasipikasyon tulad ng "Specialist in Humanities/International Service" o di kaya'y "skilled worker" visa at limitado lamang ang maaring maging trabaho ng ipinagkaloob ng mga ito, walang limitasyon sa PR visa kaya maaring magtrabaho kahit saan ang visa holder.

 

3番目です。Pangatlo:
・起業が簡単になる

・Mas madaling magtayo ng negosyo

普通の外国人は日本で起業して社長をする場合は投資経営ビザを取る必要があります。経営管理ビザは資本金500万などの条件がいろいろあってハードルが高いですが、経営管理ビザを取る必要がなくなります。結論として起業が楽になります。

Kadalasan, kailangan ng dayuhan ng Investor/Business Manager Visa upang makapagtayo ng negosyo at maging pangulo nito. Mahirap kumuha ng investor visa dahil marami itong kalakip na kondition tulad ng kapital na nagkakahalaga ng 5,000,000 JPY. Samakatuwid, mas magiging madali ang pagtayo ng negosyo sa Japan.

 

4番目 Pang-apat:
・銀行でローンが組みやすくなる

・Mas madaling mangutang sa bangko

日本にずっと住むんだったら家を買いたい人も多いと思います。就労ビザの外国人は住宅ローンの審査が厳しいですが、永住ビザを取ると銀行でローンの審査が通りやすくなりますね。

Maraming nag-iisip na bumili ng sariling bahay pag matagal nang nakatira sa Japan. Mahigpit ang pagsusuri at pagiimbestiga sa dayuhang naka working visa kung siya ay mangungutang sa bangko, ngunit mas madali ito para sa may PR visa.

 

5番目 Pang-lima:
・結婚相手も、子供も「永住者の配偶者等」や「定住者」という活動制限のないビザに変更できるので、自分が永住を取ったら配偶者や子供も有利になりますね。

Ang iyong mapapangasawa at mga anak ay makakakuha ng "spouse of a permanent resident" at "dependent of a permanent resident" visa, kaya may pakinabang din ito para sa inyong asawa at anak.

 

6番目 Pang-anim:
・もし離婚しても日本にずっと住むことができます。

・Pwede ka pa ring manirahan sa Japan kahit na nag diborsyo kayo ng asawa mo.

例えば日本人の配偶者のビザを持っている人は離婚したらビザが更新できなくなってしまうので、就労ビザや定住者とかに変更しなければなりませんが、永住を先に取っておけば変更する必要がないので安心ですね。

Kung halimbawa ay spousal visa lamang ang hawak ng isang dayuhan, mawawalang-bisa ito pag nag diborsyo sila ng asawa niya at kakailanganin niyang kumuha ng working o dependent visa, ngunit hindi na kailangang mag update ng visa status kapag may PR visa na ito.

 

永住のメリットいかがでしたでしょうか?メリットはたくさんありますよね。日本にずっと住む予定なら永住を取った方が絶対に有利です。

Anong palagay niyo sa benepisyo ng PR visa? Andaming pakinabang diba? Mas mainam na makakuha ng PR visa kung may balak kang manirahan sa Japan habang-buhay.

永住許可申請のスケジュール Proseso sa paghiling ng PR visa

次は永住許可申請のサポートスケジュールについて説明したいともいます。

Ipapaliwanag namin ngayon ang proseso kung paano mag-apply para sa PR visa.

 

どうやって申請を進めていくか、永住許可申請のスケジュールですね。当事務所のサポートがあれば永住ビザは取れますので、まず申請のスケジュールを確認してください。

Paano ba mag-apply, at kailan pwede? Maari namin kayong suportahan sa pagkuha ng inyong PR visa, kaya pag-aralan natin ang proseso ng pag-apply ng visa.

 

①面談
まず面談をさせていただいて、あなたの生活状況をお伺いします。いつ日本に来たのか、どんな仕事をしているのか、などあなたのことをお聞きします。

① Panayam

Una, makikipagpanayam kami sa inyo upang mas maintindihan ang sitwasyon ng inyong pamumuhay. Ilan lamang sa itatanong namin ay kung kailan ka dumating sa Japan, mga tanong tungkol sa iyong trabaho, at marami pang iba.

 

②必要書類の提示
お話をお伺いした後で、申請に必要な書類は何か、必要書類リストをお渡しします。第一に必要書類は人によって違います。国籍も違いますし、職業も違います。家族状況も人によって違いますので、必ずお話を伺った後に必要書類のリストをお渡しします。

② Pagsumite ng nararapat na dokumento
Matapos ang pakikipanayam ay bibigyan namin kayo ng listahan ng mga kailangan na dokumento. Ang mga kailangan na dokumento ay nag-iiba depende sa tao at uri ng visa. Ang kailangan na dokumento ay depende sa nasyonalidad at trabaho ng aplikante. Pati sitwasyon ng pamilya ay magkaiba rin depende sa tao, kaya mag-iiba din ang dokumento na ilalagay sa listahan na ibibigay namin sa into matapos ang pakikipanayam.

 

③書類収集
リストをお渡しして、その書類を集めていただくか、フルサポートの場合は書類収集もお手伝い致します。

③Koleksyon ng dokumento

Matapos namin ibigay ang listahan ng dokumento na kailangan ay saka ilalakad ang mga ito, o di kaya'y tutulungan namin kayong maglakad ng dokumento kung full support package naman ang binili niyo sa amin.

 

④申請書一式、申請理由書・説明書、各種立証資料の作成
これらの書類は当事務所で全て作成いたします。お客様は基本的に書類作成不要です。ただ単に申請書を作るのではなくて、永住許可を取るために必要な許可基準を満たした申請書作成を致します。

④ Pagpapagawa ng application form, salaysay ng dahilan sa pag-hiling ng visa, tagubilin, at iba pang supporting documents.
Lahat ng dokumentong ito ay gagawin sa notary office namin. Hindi niyo na kailangang ilakad o gawin ang mga dokumentong ito. Hindi lang namin basta gagawin ang inyong application form, kundi gagawin namin ito ng maayos at ayon sa pamantayan nga ibinigay upang maaprobahan ang inyong aplikasyon.

 

⑤申請代行
弊社行政書士が代理で入国管理局に申請します。お客様が申請に行く必要はありません。

⑤ Pagsumite ng dokumento
Ang aming notary office na ang maglalakad ang magsusumite ng dokumento sa tanggapan ng Immigration Office. Hindi niyo na po kailangang pumunta sa tanggapan.

 

⑥審査期間は約6ヵ月前後です。
この審査期間中には入国管理局から連絡が来ることがあります。この内容はどういうことですか?とか、もっと詳しく説明してください、とか、これを証明する資料を提出してくださいとかですね。こういった対応はすべて当事務所で対応いたします。

⑥ 6 na buwan ang pagsusuri at pagiimbestiga sa aplikasyon
Minsan, makikipag ugnayan sa inyo ang Immigration Office habang iniimbestigahan ang inyong aplikasyon. Halimbawa ay kung may tanong sila tungkol sa inyong aplikasyon, o kung may karagdagang dokumento na kailangang isumite sa tanggapan nila. Kami na rin po ang bahala sa mga sitwasyon na ito.

 

⑦結果通知
基本的に当事務所を通して申請された方は無事永住許可ということになるはずです。

⑦ Pag papaalam ng resulta

Pag sa opisina namin pinapadala ang resulta ng aplikasyon, karaniwan ay naaprubahan na ito.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet