HOME > Business manager visa at pagtayo ng kompanya ng dayuhan

経営管理ビザと外国人の会社設立
Business manager visa at pagtayo ng kompanya ng dayuhan

経営管理ビザと外国人の会社設立
Business manager visa at pagtayo ng kompanya ng dayuhan

当事務所で多い相談のパターンは4つです。

Ang pinakamaraming katanungan sa aming opisina ay napapangkat sa apat na ito:

 

・母国で会社を経営していて、日本進出する

・Nagpapatakbo ng negosyo sa bansang pinanggalingan at nais magtayo ng sanga sa Japan

・日本でサラリーマンをしていて、独立起業をする

・Magtrabaho sa isang kompanya habang nagpapatakbo ng kompanya bilang sideline

・留学生が卒業後に起業する

・Mag-aaral na magtatayo ng sariling negosyo matapos ang pag-aaral

・海外に住んでいる外国人が日本が好きで、いきなり日本で起業する

・Dayuhan na gusto ang Japan at gustong magtayo ng sariling negosyo sa Japan

 

私の事務所に相談があるのはこの4つのパターンですね。

Ang mga ito ang pinakamaraming uri ng katanungan sa opisina namin.

 

まず、外国人が日本で会社を作る時に考えてほしいのは、社長が経営管理ビザを取る必要があるのか、取らなくてもいいのかということです。

Una sa lahat, kailangang pag-isipan ng dayuhang nais magpatayo ng negosyo sa Japan kung nais niya ba talagang maging presidente ng sariling kompanya at kailangan ba talagang kumuha ng business management visa.

 

経営管理ビザが必要ないという人は、資本金を1円にしてもいいし、どんな会社にしてもいいです。日本人が会社を作る時と同じようにしていいです。

Kung hindi naman kailangang kumuha ng business management visa, makakapagtayo naman sila ng kahit anong kompanya sa mabababang halaga. Maaring gumawa ng kompanya katulad ng ginagawa ng mga Japanese national mismo.

 

でも経営管理ビザをとりたい外国人社長は、会社設立をする時にいろいろ考えなければなりません。経営管理ビザを取ることができるように考えて会社設立手続きをすることが必要ですね。もちろん資本金は1円の会社にしてはダメです。

Ang dayuhang presidente ng kompanya na nais kumuha ng business management visa ay maraming kailangang asikasuhan upang makapagtayo ng sariling kompanya. Kung nais niya talagang kumuha ng business management visa, kailangan ring dumaan sa proseso ng pagtayo ng sariling kompanya. Ibig sabihin, hindi kaya ng maliit na halaga lamang ang nais na ipatayo na kompanya.

 

経営管理ビザを取るための外国人の会社設立について説明したいと思います。

Ipapaliwanag namin kung paano makapagtatayo ng sariling kompanya ang isang dayuhan upang makakuha ng business management visa.

 

日本に住んでいる外国人が会社設立する場合と、海外に住んでいる外国人が会社設立する場合は手続きの方法が違います。

May malaking pinagkaiba ang proseso ng pagtatayo ng kompanya para sa isang dayuhang naninirahan na sa Japan, at dayuhang nakatira sa ibang bansa.

 

日本に住んでいる外国人の会社設立の方が少し簡単で、海外に住んでいる外国人が会社設立する方が少し面倒です。

Mas simple ang proseso ng pagpapatayo ng kompanya para sa dayuhang nakatira na Japan, at mas matrabaho naman ang proseso para sa dayuhang nakatira sa ibang bansa.

 

まず最初は、日本に住んでいる外国人の会社設立について説明します。まず会社設立に必要な書類は、

Una sa lahat, ipapaliwanag namin ang proseso para sa dayuhang nakatira na sa Japan. Ang mga kakailanganing dokumento para sa pagpapatayo ng kompanya ay:

 

・印鑑証明書×2通

・seal registration certificate (2 kopya)

 

これだけです。

Yun lang at wala nang iba.

 

会社設立の全体の流れについて説明します。Eto naman ang daloy ng proseso:

1 【定款】を作る Gumawa ng articles of incorporation

2 資本金を振り込む Maglipat ng perang pang kapital

3 登記をする Mag rehistro

 

この3ステップです。 Tatlong steps lamang.

 

まず、定款はどんな書類かですが、これは会社の名前、住所、資本金、取締役、事業目的、決算期などを決めた書類です。

Una ay ang articles of incorporation. Ito ay dokumento na nagsasaad ng pangalang ng kompanya, address, halaga ng kapital, presidente at board, layunin ng negosyo, at piskal na taon.

 

まずはこれらを決めます。決めたら定款をPCで作り公証役場で「認証(公証)」してもらいます。

Kailangan munang pagpasyahin ang mga ito. Matapos pagpasiyahin ang mga ito, kailangang likhain ang dokmento at isapubliko (pa notaryo) ito.

 

会社名や事業目的とかは考えて決めればいいのですが、ここで問題になるのは会社の住所です。

Madaling pagpasiyahin ang pangalan at layunin ng kompanya, ngunit kadalasan ang nagiging problema dito ay ang address ng kompanya.

 

まず会社の住所を決めなければなりません。ということは、会社の事務所を借りなければなりません。

Kailangan munang matiyak ang address ng kompanya. Ibig sabihin, kailangang umarkila ng pamansamantalang magiging opisina ng kompanya.

 

そこで2つ方法があります。

May dalawang paraan upang gawin ito.

1 会社事務所を借りて、事務所の住所で登記する

1 Mangupahan ng espasyo para sa kompanya at iparehistro ito bilang address ng kompanya

2 会社事務所はまだ借りないで、自分の家や友達の家を会社住所として登記する

2 Wag munang mangupahan at gamitin muna ang address ng iyong bahay o bahay ng kaibigan bilang address ng kompanya.

1番の方法がスムーズですが、2番の方法でもいいです。

Mas maayos ang no. 1, ngunit wala rin namang problema kung ginawa ang no. 2.

 

自分の家や友達の家の住所でも会社の住所として登記できます。とりあえず先に会社を作っておきたいとか、会社事務所がなかなか見つからないけど会社を作りたい場合はそれでもいいです。

Maaring gamitin ang address ng iyong bahay o bahay ng kaibigan. Kung nais niyong gumawa ng sariling kompanya at walang mahanap na maaaring opisina para sa bagong kompanya, wala rin namang problema kung gamitin muna ang address ng bahay.

 

ただし、会社設立の時は自宅や友達の家を会社住所にしてもいいのですが、経営管理ビザは、それでは許可が下りないので、経営管理ビザ申請の前に住所を変更登記する必要がありますね。会社事務所借りた後に会社住所を変更します。その時のデメリットは住所変更登記に税金がかかることです。同じ区内の移動だと税金が3万円、別の区への移動は6万円かかります。

Gayon pa man, tandaan na bagamat maaring gamitin ang address ng sariling bahay o address ng bahay ng kaibigan para sa address ng itatayong kompanya, pagdating sa business manager visa ay hindi ito papasa, at kailangan munang baguhin ito bago mag-apply ng visa. Maaring palitan ang address ng kompanya pagkatapos humiram ng address ng opisina. Ngunit may demerit ito dahil may singil na buwis ang pagpapapalit ng address ng kompanya. 30,000 JPY ang singil kung sa loob ng purok lamang lilipat ang kompanya, at hanggang 60,000 JPY naman kung sa ibang purok ililipat ito.

 

定款を作るために最初に決めなければならないのは、

Bago gumawa ng articles of incorporation, kailangan munang pagi-isipan at tiyakin ang:

 

1 会社の名前 Pangalan ng kompanya

「株式会社」は、会社名の前か後につけられます。
例えばソニー株式会社とか株式会社ソニーとか、前か後ですね。自由に決められます。

Ang "kabushikigaisha" (incorporated) ay maaring ikapit sa likod o harap ng pangalan ng kompanya.

Halimbawa, Sony Kabushikigaisha o kaya'y Kabushikigaisha Sony. Malaya kayong magpasya kung saan ilalagay ito.

2 会社住所 Address ng kompanya

会社住所については先ほど説明しました。

Ang ukol sa address ng kompanya ay naipaliwanag na sa nakaraang talataan.

3 資本金額 Halaga ng kapital

経営管理ビザを取るためにはビザを取りたい人が1人で500万円以上出資してください。1人で500万以上ですね。600万でも700万でもいいです。1人300万、もう1人200万で合計500万ではダメです。

Kailangang ang halaga ng kapital ay higit sa 5,000,000 JPY bawat tao upang makakuha ng business management visa. Tandaan, mahigit 5,000,000 JPY bawat tao. Maaring 6,000,000 JPY o kaya'y 7,000,000 JPY. Hindi maaprubahan ang kapital na kulang sa 5,000,000 JPY kada tao, halimbawa ay 3 million mula sa isang tao at 2 million naman galing sa isa pa.

資本金についての考え方が間違っている人がよくいるのですが、この資本金は使っても大丈夫です。資本金の500万円は使っていいです。500万は日本政府に預けるお金ではありません。500万は事業をするためのお金ですので、減らしてはダメだと考えている人がいますが、違います。

Maraming mali ang pagkakaintindi ukol sa kapital na ito. Ang pangunahing kapital na ito ay maaring gamitin ng kompanya. Inuulit po namin, maaring gamitin ang kapital na ito. Hindi ipapaubaya sa gobyerno ang 5,000,000 JPY na kapital na ito. May nag-aakalang hindi pwedeng gamitin ang pera na ito, ngunit ang 5 million yen ay para sa pagpapatayo ng negosyo.

資本金が1000万円未満の会社は2年間、消費税が免除になりますので、999万円以下の資本金で会社を作る人が多いです。1000万だと消費税が2年間免除になりません。

Ang mga kompanyang may kapital na hindi lalagpas sa 10 million JPY ay hindi saklaw sa pagbabayad ng buwis sa loob ng 2 taon, kaya marami ang nagpapatayo ng kompanya ng di lalagpas sa 9,990,000 JPY ang kapital. Kapag umabot sa 10 million JPY ang kapital ay saklaw na ito sa pagbabayad ng buwis sa unang 2 taon.

4 代表取締役と出資者が誰かを決めます。 Pagtitiyak sa CEO at mga mamumuhunan.

代表取締役は、社長のことなのですが、普通は代表取締役と出資者(お金を出す人)が同じ場合が多いですね。代表取締役と出資者は分けることも可能です。

Ang CEO ay tumutokoy sa pangulo ng kompanya, ngunit kadalasan ay sila din ang namumuhunan (naglalabas ng pera) sa sarili nilang kompanya. Maaari ring ipaghiwalay ang CEO at mamumuhunan.

5 取締役の任期 Panahon ng pamamahala ng CEO

2年~10年を選べます。

Makakapili ng mula 2 hanggang 10 taon.

6 事業年度 Piskal na taon

これは決算期をいつにするかですね。4月1日~3月末とか、1月1日~12月末とか、これは自由に決めていいです。

Dito titiyakin ang piskal na taon ng kompanya. Maaaring pumili ng sakop ng piskal na taon ang kompanya, halimbawa ay Abril 1 hanggang sa katapusan ng Marso, o kaya'y Enero 1 hanggang katapusan ng Disyembre.

7  事業目的 Layunin ng kompanya

目的はいろいろ書き込めます。どんなビジネスをするのかについて事業目的を書きます。今はやらないけど、将来やるつもりのビジネスについても記入しておいた方がいいですね。重要なのは営業の許認可を取らなければならないかどうかですね、古物商とか旅行業とか不動産業をやる場合は営業許可をとるために目的に入れておかなければなりません。

目的はいろいろ書き込めます。どんなビジネスをするのかについて事業目的を書きます。今はやらないけど、将来やるつもりのビジネスについても記入しておいた方がいいですね。重要なのは営業の許認可を取らなければならないかどうかですね、古物商とか旅行業とか不動産業をやる場合は営業許可をとるために目的に入れておかなければなりません。

Maraming iba't ibang pwedeng isulat bilang layunin ng kompanya. Ilalagay dito kung anong layunin ang nais makamit ng kompanya sa pagnenegosyo. Mas mainam na isulat dito ang layunin ng negosyo kahit hindi pa nakakamtan ang layuning ito ngayon, ngunit nais itong makamit balang araw. Ang mahalaga dito ay ang makatanggap ng permiso para sa pagpapatakbo ng negosyo, kaya mapa antique shop man o travel agency o di kaya'y real estate, kailangang isaad ito ng maayos bilang layuning upang makatanggap ng permit sa pagpapatakbo ng negosyo.

これを全て決めたら、公証役場に持って行って公証してもらいます。公証する時に公証役場で5万円+謄本代実費が必要です。公証は1日で終わります。公証役場に5万円払います。

Matapos magawa ang mga ito ay dadalhin sa notaryong pampubliko upang ipanotaryo ito. Ang pagpapa notaryo ay nagkakahalaga ng 50,000 JPY at bayad para sa sertipikadong kopya. Kayang gawin ang pagnonotaryo sa loob ng isang araw. Ang bayad na 50,000 JPY ay ibabayad sa opisina ng notaryo.

定款が公証できたら、次は資本金を振込みます。

Pag napa notaryo na ang articles of incorporation, maaari nang maglipat ng kapital para sa kompanya.

個人の口座に振り込みます。個人の口座です。会社はまだできていませんので、会社の銀行口座はもちろんないですね。会社の銀行口座は会社設立後に作れます。

Ang halagang ito ay ililipat sa indibiduwal na account. Tandaan, indibiduwal na acccount. Ito ay dahil hindi pa tapos ang pagtatayo ng kompanya, kaya wala pang account ang kompanya mismo. Ang account ng kompanya ay maaaring gawin matapos ang proseso para sa pagpapatayo ng kompanya mismo.

個人の口座に資本金を振込ます。出資者の名前が記帳されるようにです。誰がいくら振り込んだかわかるようにです。

Kaya ang halagang pang kapital ng kompanya ay unang ililipat sa indibiduwal na account. Ito ay para matala ang pangalan ng mga mamumuhunan. Upang malamang kung sino mamumuhunan at magkano ang puhunan niya.

それで通帳をコピーして、コピーと払込証明書を付けます。かならず振込は定款公証の後にします。定款を公証する前に振り込んでも無効ですので注意してください。

Matapos nito ay kukuha ng copy ng passbook at certificate of deposit. Ang paglilipat ng kapital ay dapat gawin matapos ang pagnonotaryo sa articles of incorporation. Hindi balido ang nailipat na kapital bago mapanotaryo ang articles of incorporation.

最後は登記申請です。

Ang huling kailangan ay ang application form para sa pagrehistro ng kompanya.

登記申請書を作って、公証した定款と資本金の証明書と一緒に法務局に申請します。

Ang application form na ito ay isasama sa napanotaryo na articles of incorporation at certificate of deposit ng kapital at isusumite sa Regional Legal Affairs Bureau.

法務局に申請してから1週間前後で登記完了です。
登記完了まで1週間前後かかりますが、会社設立日は申請日になります。

Matatapos ang proseso ng rehistrasiyon isang linggo pagkalipas ng pag sumite ng dokumento sa Regional Legal Affairs Bureau.
Ang petsa ng pagkatayo ng kompanya ay ang petsa ng ng pagsusumite ng dokumento.

会社設立は準備をスタートしてから全部完了するまで約3週間から4週間と考えてください。ここまでは、日本に居住している外国人の会社設立方法の説明でしたが、次に海外に住んでいる外国人の会社設立について説明します。

Ipagpaliban nalang natin na aabot ng 3 hanggang 3 na linggo ang pagpapatayo ng kompanya mula sa simula hanggang sa huli. Ipinaliwanag namin ang proseso para sa mga dayuhang naninirahan na sa Japan, kaya ngayon naman ay ipapaliwanag namin ang proseso para sa dayuhang nakatira sa ibang bansa.

 

まず、会社設立手続きの基本原則として日本の個人の銀行口座が必要です。銀行口座をもっていない場合は、資本金を振り込むことができませんので、必ず日本に協力者が必要です。

Una sa lahat, kailangan ng bank account sa Japan upang magawa ang proseso ng pagpapatayo ng kompanya. Kung walang bank account sa Japan, hindi maililipat ang halaga ng kapital na kailangan para dito, kaya kailangan din ng pakikipagtulungan ng kakilala sa Japan.

留学生が卒業後に会社を作ったり、会社員が会社を辞めて会社を作る場合は日本に住所がありますから日本の銀行口座も持っていると思いますので問題ないです。

Sa kaso ng mag-aaral na gumawa ng kompanya matapos ang pag-aaral o kaya ng empleyadong gumawa ng sariling kompanya, mayroon na silang address sa Japan na maaaring gamitin para sa pagbubukas ng account sa bangko, kaya hindi na ito problema para sa kanila.

でも海外に住んでいる外国人は日本に住所がありませんので、日本の銀行は口座開設を認めません。そうなれば単独では会社設立を進めることができません。短期滞在で日本に来ても銀行口座は開設できません。

Ngunit ang dayuhang nakatira sa ibang bansa ay walang address sa loob ng Japan, kaya hindi ito makakapagbukas ng account sa bangko. Sa ganitong kaso, hindi niya magagawang magpatayo ng kompanya ng nag-iisa lamang. Hindi pa rin siya makakapag bukas ng account sa bangko kahit siya ay pumunta sa Japan sa panandaliang panahon.

ですので、海外に居住している外国人が日本で会社を作るためには、誰かに協力してもらう必要があります。

Kaya kailangan ng tulong upang makapagpatayo ng kompanya ang isang dayuhang naninirahan sa ibang bansa.

知り合い、友達でもいいですが、少しの期間だけ取締役になってもらいます。最初だけです。経営管理ビザをもらったら取締役をやめます。協力者は日本人、ベトナム人どちらでも大丈夫です。

Maaring humingi ng tulong sa kakilala o kaibigan na siyang magiging presidente ng kompanya sa una. Sa una lamang. Maaaring tumigil sa pagkapresidente ito pag nakakuha ka na ng business management visa. Pwedeng tumulong ang Japanese o Filipino national.

 

次は会社設立の「後」の手続きについてです。無事、会社設立が終わったら経営管理ビザの申請です。会社設立が終わった後もいろいろ手続きが必要です。まず、経営管理ビザの申請は会社設立の前にはできません。必ず会社設立が完了してからビザ申請です。

Ngayon naman ay ang proseso pagkatapos ng pagpapatayo ng kompanya. Matapos magpatayo ng kompanya, sisimulan naman ngayon ang proseso para sa business management visa. Maraming proseso pa ang kailangan para dito pagkatapos maipatayo ang kompanya. Una sa lahat, tandaan na hindi pwedeng simulan ang paghiling ng business management visa bago ipatayo ang kompanya. Dapat maipatayo muna ang kompanya bago simulan ang proseso sa visa.

 

会社設立→設立後の手続き(営業許可・税金)→経営管理ビザ申請の流れになります。

Ang tamang daloy ng proseso ay:
pagpapatayo ng kompanya→Proseso sa pagpapatayo (lisensya/buwis)→business management visa

 

・営業許認可の申請 Paghiling ng lisensya para sa pagpapatakbo ng negosyo

・税務署への手続き Proseso sa tax office


まず営業許認可ですね。ビジネスをするために許可が必要かどうか、会社設立する前に事前に調べます。許可が必要じゃないビジネスをする場合は何も申請しなくて大丈夫です。

Una ang proseso para sa lisensya sa pagpapatakbo ng negosyo. Unang kailangang tiyakin kung kailangan ba ng pahintulot upang magnegosyo bago magpatayo ng kompanya. Kung ang negosyo ay hindi kailangan ng pahintulot, wala nang permit ang kailangang ihiling.

 

許可が必要なビジネスは例えば Ilang halimbawa ng mga negosyong nangangailangan ng lisensya ay:

 

・飲食業 Restaurant
・古物・リサイクル Second-hand goods/recycling
・旅行業 Travel agency
・人材派遣・紹介 Temporary worker/staffing
・不動産業 Real estate
・建設業 Construction


などです。他にもたくさんあります。 At iba pa. Hindi ito kumpletong listahan at may marami pang iba ang kailangan ng lisensya.


自分のビジネスに許可が必要かどうかは必ず調べなければなりませんね。
会社設立が終わったら営業許可の申請をします。

Kailangan munang malaman kung nangangailangan bang kumuha ng lisensya para sa iyong negosyo.
Matapos magpatayo ng kompanya ay gagawin naman ang paghiling ng lisensya sa negosyo.

 

次は税金関係です。 Sunod naman ang proseso sa buwis.

税金関係は Pagdating sa buwis:

・法人設立届とか給与支払事務所設置届とかなどですね。
税金関係の届出は必須です。税務署に申請します。

・Kasama dito ang abiso sa pagpapatayo ng kompanya at ang abiso sa pagpapatayo ng opisinang nagbabayad ng sahod.
Ang mga abiso na ito ay kinakailangan at hindi maaaring pagpaliban. Ang mga ito ay hinihiling sa Tax Office.


営業許認可手続きと税金の手続きが終わってから、経営管理ビザの申請ができます。営業許認可と税務署への届出手続きはビザの申請前に必要です。社会保険の手続きは後でもいいです。

Matapos ang mga proseso sa lisensya at buwis, maaari nang simulang ang proseso para sa business management visa. Kailangan munang gawin ang mga proseso sa lisensya at buwis bago simulan ang proseso sa visa. Ang mga proseso para sa health insurance ay maaaring pagpaliban para sa ibang pagkakataon.

次は経営管理ビザをとるための条件について説明したいと思います。

Ipapaliwanag naman namin ngayon ang mga kondisyon upang makakuha ng business management visa.

経営管理ビザは簡単にいうと、「会社が合法、適法なもの」+「安定性、継続性」が問われ、普通の就労ビザより厳しい条件があります。

Sa madaling salita, ang mahigpit na susuriin sa business management visa ay kung legal at ayon sa batas ang kompanya, at kung ito ay matatag at magpapatuloy sa hinaharap. Ang mga kondisyong ito ay mas mahigpit kaysa sa working visa.

ですので、経営管理ビザの手続や書類作成は他の就労ビザより大変ですし、少しのことで不許可になる可能性もあります。

Kaya naman mas mahirap ang mga proseso at dokumentong kinakailangan para sa business management visa kesa sa working visa, at may posibilidad na ito ay matanggi dahil lamang sa konting kakulangan.

経営管理ビザは会社設立したり、事務所を借りたり、営業許認可・税務署の手続きをしてから申請を行いますので、失敗した場合は、大きな損になってしまいます。経営管理ビザの条件は会社を作る前から計画的に考えておかなければなりません。

Ang business management visa ay maaari lamang hingilin matapos magpatayo ng kompanya, umarkila ng opisina, at mga proseso sa lisensya at buwis, kaya ito ay isang malaking pagkalugi para sa aplikante kung ang hiling na visa ay nauwi sa pagtanggi. Dahil dito, kailangang pag-isipan at planuhin ng maiigi ang mga kondisyon sa business management visa bago pa simulan ang paghiling nito.

ビジネスはどんな種類のビジネスでもOKです。ただし、事業の継続性・安定性が立証できるだけの内容が必要となります。

Pwede ang kahit anong klaseng negosyo para sa business management visa. Subalit, kailangang maipatunayan ang katatagan at pagpapatuloy sa hinaharap ng negosyo.

そして、この「経営管理ビザ」をとるためには、次の条件が必要です。

Upang makuha ang business management visa, kailangang matupad ang mga sumusonod na kondisyon:

経営管理ビザの条件
Mga kondisyon sa paghiling ng business management visa

・事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されていること

・May nakalaan na lugar para sa opisina at sangay sa Japan upang maipatakbo ang negosyo.

・経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる【規模】のものであること

・Ang kompanya ay may sapat na iskala, at may mahigit na dalawang full-time na empleyado na nakatira sa Japan (pwedeng Japanese national, permanent resident, asawa ng Japanese national, dependent ng permanent resident, o long-term resident) maliban sa may-ari at presidente.


この「2人以上の社員の雇用」についてですが、2人以上の社員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は許可になります。規模があると判断してもらえます。最初から社員を2名雇うのは難しいと思いますので、500万用意して会社を作るのが普通です。500万出資すれば1人社長でもOKです。そして資金金の出どころが問われます。入国管理局の審査で500万円はどうやって準備したのですか?と聞かれます。資金源はちゃんと説明できるように準備が必要です。

Maaaring ipagpaliban ang nakaraang kondisyon ukol sa mahigit dalawang full-time na empleyado kung ang halaga ng puhunan sa simula ng pagpapatakbo ng negosyo ay lagpas ng 5,000,000 JPY para sa buong taon. Mapapasiyang may sapat na laki at iskala ang kompanya sa mga kasong ganito. Dahil mahirap sa umpisa ang kumha ng 2 full-time na empleyado, karamihan sa aplikante ay nagtatayo ng kompanya ng may mahigit na 5,000,000 JPY na puhunan. Kung aabot sa 5,000,000 JPY ang puhunan, walang problema kahit na ang presidente lamang ang nag-iisang empleyado. Tutuunan din ng pansin ang pamamaraan ng paglikom ng perang puhunan. Tatanungin ng Immigration Office kung paano nalikom ng aplikante ang halagang 5,000,000 JPY para sa pagpapatayo ng negosyo. Dahil dito, kailangang handang ipaliwanag ng aplikante kung paano nalikom ang halaga para sa pangunang kapital sa kompanya.

 

下記の事項も条件になります。

Ang mga sumusunod ay karagdagang kondisyon para sa paghiling ng visa:

 

・必要な営業許可を取得済みであること(飲食店営業許可、古物商、その他)

・Kailangang naaprubahan na ang mga kinakailangang lisensya at permiso sa pagpapatakbo ng negosyo (lisensya para sa restaurant, second-hand na pagmamay-ari, atbp)

・必要な税金関係書類を申請済みであること

・Kailangang naaprubahan na ang mga kinakailangang dokumento ukol sa buwis.

・事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を作成すること

・Pag-gawa ng business feasibility study upang patunayan ang katatagan at pagutuloy sa hinaharap ng negosyo.

 

経営管理ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。間違っても自分でできるとは考えないことをお勧めします。

Labis na mahirap ang mga kinakailangang dokumento at pagpapaliwanag para sa business management visa na ang visa na ito ay sadyang mahirap maaprubahan. Wag isipin na kayang gawin ito ng mag-isa.

 

経営管理ビザが不許可になると会社を経営できませんので、絶対に失敗してはいけないビザです。

Pag natanggi ang hiniling na business management visa, nangangahulugang hindi pwedeng patakbuhin ang nais na negosyo. Ito ay isang visa na hindi pwede ang pagkakamali.

 

経営管理ビザは最初は1年で許可をもらえるのが普通です。最初から3年はもらえません。

Kadalasan, ang business management visa ay may unang bisa ng isang taon. Walang nakakatanggap ng visa na may bisa ng 3 taon.

いかがでしたでしょうか?

Ano sa palagay niyo?

 

当事務所では会社設立と経営管理ビザ、会計、社会保険、契約書作成などもトータルにサポート可能ですので、ぜひ1度ご相談ください。

Ang aming opisina ay nag-aalok ng total support package para sa pagpapatayo ng kompanya, business management visa, accounting, health insurance, at pagsusulat ng kontrata, kaya wag mag-atubiling magpakonsulta sa amin.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet