HOME > pricelist

料金表 pricelist

Hinggil sa Panuntunang Bayaran

Bilang dalubhasa kaming nasa Samurai Law Firm sa pagproseso ng visa ng mga dayuhan, tinutulungan namin ang aming mga kliyente sa buong sistema upang makamit nila ang kanilang “visa authorization.” Gayunpaman, walang saysay ang binibigay naming hospitalidad, mabilis na proseso, at murang serbisyo kung hindi matutupad ang tinatamong awtorisayon na ito. Alam naming importante ang visa na ito ang kanilang pagnahan sa Japan o hindi, kaya makasisigurong kuntento sila sa aming kahusayang hindi mapapantayan.

 

Ang pagsusuri ng mga aplikasyon para sa visa ay ginagampanan ng Immigration Bureau o Pandarayuhang Kawanihan ng Japan kaya naman walang anumang tanggapan ang makapagbibigay ng isang daang porsyentong kasiguraduhan sa pagkatanggap ng aplikasyon. Gayunpaman, mayroong kaming sapat na kaalaman at karanasan kung saan maaari naming tasahin sa una pa lamang, ayon sa katayuan ng aplikasyon, kung ang banyaga ay makakakuha ba ng permiso o hindi.

“Best Choice” Sistemang Panggarantiya

Kung sakaling ang aplikasyon na ipinasa sa pamamagitan ng aming tangapan ay tanggihan hindi naaprubahan, maaari muling mag-pasa ng panibagong aplikasyon nang walang bayad. Sa ilang mga kaso, dalawang beses isinasagawa ang libreng reapplication. Kapag muling hindi naaprubahan ang aplikasyon, aming isasauli ang lahat ng ibinayad (full refund). Ang sistemang ito ay aming itinalaga sapagkat kami ay nagtitiwala sa aming kakayahang maipatupad ang aming tungkulin.

Panuntunang Bayaran

Ang tanggapan ay nagtalaga ng malinaw na sistema ng bayaran para sa lahat ng mga operasyon kung saan ang banyaga ay magbabayad muna ng kalahati ng presyo bilang paunang bayad at ang natitirang kalahati ay maaaring ibigay bilang contingent fee pagkatapos makuha ang “visa authorization.” Ang aming tanggapan ay mayroong tatlong uri ng mga plano. Ang bawat pano ay may iba’t ibang mga palingkuran at kabayaran; samakatuwid, maaaring mamili ang kliyente ng planong pinaka angkop para sa kanilang kalagayan.

 

Ang tanggapan ay hindi naniningil ng dagdag na bayad. Mangyari mang magkaroon ng dagdag na singil, aming ipaliliwanag ang mga detalyeng pumapaloob rito at sa simula pa lamang ay kukuha ng permiso galing sa kliyente, at aming susundin ang mga nakatalagang pamamaraan.

 

List of plans

Ang pinaka popular na plano

Ang mga natatanging gawain ng kliyente ay ang pagtitipon ng mga kinakailangan dokumento mula sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at ipadala ang mga ito sa aming tanggapan.

ビザ申請サービス【標準プラン】

Aplikasyon para sa visa 【Pangkaraniwang plano】

報酬額円表示

Kabayaran (yen)

海外から外国人を招聘する在留資格認定証明書交付申請
Para sa imbitasyon ng banyaga mula sa ibang bansa patungo sa bansang Hapon (aplikasyon para sa pagpapalabas ng “certificate of eligibility”).

95,000 yen plus tax

ビザ種類変更在留資格変更許可申請
Para sa pagpapalit ng uri ng visa (pagbabago ng istado ng pananahan).

95,000 yen plus tax

Para pahabain ang panahon ng pananahang itinalaga sa pangkasalukuyang visa (pagpapahaba ng panahon ng pananatili).

 

35,000 yen plus tax
※95,000 yen plus tax para sa aplikasyong isinagawa pagkatapos ng pagbabago ng trabaho o diborsyo.

 

短期滞在親族訪問・短期商用
Panandaliang pananatili (pagbisita sa kamag-anak・negosyo)

35,000 yen plus tax

自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+25,000円

※Kung sakaling ang banyagang aplikante ay muling magpapasa ng aplikasyon pagkatapos na magpasa nang mag-isa o sa pamamagitan ng ibang tanggapan, kinakailangan ang karagdagang bayad na 25,000 yen.

【 Palingkuran 】

① Libre at unlimited na komprehensibong konsultasyon hinggil sa visa application.

② Paggawa ng listahan ng mga kinakailangang dokumento para sa bawat kliyente

③ Pagtitipon ng lahat ng mga kinakailangang dokumento para sa visa application

④ Paggawa ng pahayag na sumasaloob sa layunin ng aplikasyon (mga kadahilanan).

⑤ Paggawa at pagsisiyasat ng bawat kontrata.

⑥ Pagsasalin ng mga dokumentong inilahad gamit ang wikang banyaga (Tsino, Koreano, Ingles) sa wikang Hapon kabilang na ang pirma ng tagasalin.

⑦ Pagsumite ng aplikasyon sa Immigration Bureau ng Japan sa ngalan ng banyagang aplikante (paglalahad sa Immigration Bureau).

⑧ Komprehensibong suporta kaugnay ng buong proseso ng visa application

⑨ Pakikitungo sa Immigration Bureau pagkatapos ng aplikasyon.

⑩ Pagtanggap ng pabatid ng resulta.

⑪ Maaaring gamitin ang aming Sistemang Panggarantiya

【Tandaan】Ang pagsasalin ng mga banyagang wika maliban lamang ang Koreano, Tsino at Ingles ay mayroong kinauukulang dagdag na bayad na 3,500 yen para sa bawat papel (A4 size).

Ang pinaka-maaasahan plano!

Palingkuran para sa matagumpay na visa application【Buong suportang panungkaran】

ビザ申請完全成功サービスプラン【フルサポートプラン】Palingkuran para sa matagumpay na visa application【Buong suportang panungkaran】

報酬額円表示
Kabayaran (yen)

海外から外国人を招聘する在留資格認定証明書交付申請
Para sa imbitasyon ng banyaga mula sa ibang bansa patungo sa bansang Hapon (aplikasyon para sa pagpapalabas ng “certificate of eligibility”)

135,000 yen plus tax


ビザ種類変更在留資格変更許可申請
Para sa pagpapalit ng uri ng visa (pagbabago ng istado ng pananahan)

135,000 yen plus tax

現在のビザを延長したい在留資格更新許可申請
Para pahabain ang panahon ng pananahang itinalaga sa pangkasalukuyang visa (pagpapahaba ng panahon ng pananatili)

50,000 yen plus tax

※135,000 yen plus tax para sa aplikasyong isinagawa pagkatapos ng pagbabago ng trabaho o diborsyo.

期限内に認定証明書交付された場合からの変更許可申請 
Para sa pagbabago ng katayuan ng paninirahan pagkatapos pagpapalabas ng certificate of eligibility sa loob ng nakatalaganghuling araw o oras ng pagpapasa (deadline)

25,000 yen plus tax

自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+25,000円
※Kung sakaling ang banyagang aplikante ay muling magpapasa ng aplikasyon pagkatapos na magpasa nang mag-isa o sa pamamagitan ng ibang tanggapan, kinakailangan ang karagdagang bayad na 25,000 yen.

【Palingkuran ng buong suporta o tinatawag na “full-suport” na plano

① Libre at unlimited na komprehensibong konsultasyon hinggil sa visa application

② Paggawa ng listahan ng mga kinakailangang dokumento para sa bawat kliyente

③ Pagtitipon ng lahat ng mga kinakailangang dokumento (galling sa mga institusyon ng pamamahala sa Japan kabilang ang panrehiyong tanggapan, munisipyo, Panrehiyong Kawanihang Pambatasan o Regional Legal Affairs Bureau, buwis tanggapan) sa ngalan ng banyagang aplikante

④ Pagtitipon ng lahat ng mga kinakailangang dokumento para sa visa application

⑤ Paggawa ng pahayag na sumasaloob sa layunin ng aplikasyon (mga kadahilanan)

⑥ Paggawa at pagsisiyasat ng bawat kontrata

⑦ Pagsasalin ng mga dokumentong inilahad gamit ang wikang banyaga (Tsino, Koreano, Ingles) sa wikang Hapon kabilang na ang pirma ng tagasalin

⑧ Pagsumite ng aplikasyon sa Immigration Bureau ng Japan sa ngalan ng banyagang aplikante (unang pagharap sa Immigration Bureau)

⑨ Komprehensibong suporta kaugnay ng buong proseso ng visa application

⑩ Pakikitungo sa Immigration Bureau pagkatapos ng aplikasyon

⑪ Pagtanggap ng pabatid ng resulta

⑫ Pagtanggap ng residence card (pangalawang pagharap sa Immigration Bureau)

⑬ Pagkonsulta hinggil sa proseso ng aplikasyo sa lokal na embahada

⑭ Maaaring gamitin ang aming Sistemang Panggarantiya

【Tandaan】 Ang pagsasalin ng mga banyagang wika maliban lamang ang Koreano, Tsino at Ingles ay mayroong kinauukulang dagdag na bayad na 3,500 yen para sa bawat papel (A4 size).

Para sa mga banyagang gustong makatipid ng pera!

ビザ申請書類チェックサービス   
Pagsusuri ng mga dokumento para sa visa application

報酬額円表示 Kabayaran (yen)

海外から外国人を招へいする在留資格認定証明書交付申請

Para sa imbitasyon ng banyaga mula sa ibang bansa patungo sa bansang Hapon (aplikasyon para sa pagpapalabas ng “certificate of eligibility”).
50,000 yen plus tax

ビザ種類変更在留資格変更許可申請
Para sa pagpapalit ng uri ng visa (pagbabago ng istado ng pananahan).

50,000 yen plus tax

現在のビザを延長したい在留資格更新許可申請
Para pahabain ang panahon ng pananahang itinalaga sa pangkasalukuyang visa (pagpapahaba ng panahon ng pananatili).

20,000 yen plus tax

※Karagdagang bayad para sa isa pang kamag-anak na kasamang maninirahan: 29,800 yen

【Palingkuran ng pagsisiyasat ng mga dokumento para sa visa application

① Paggawa ng listahan ng mga kinakailangang dokumento para sa bawat kliyente

② Pagsusuri at konsultasyon hinggil sa lahat ng mga dokumento para sa visa application at iba pang mga kasulatan

③ Komprehensibong suporta kaugnay ng buong proseso ng visa application

※Ang planong ito ay hindi pumapaloob sa pangongolekta ng mga kinakailangang dokumento galing sa local na pamahalaan at mga tanggapan, pagsasalin, at ang pagpunta sa Immigration Bureau sa ngalan ng banyagang aplikante.

※Kung ang planong ito ay pipiliin ng banyagang aplikante, sa simula pa lamang ay kinakailangan nang bayaran ang kabuuan ng kabayaran.

※Hindi kasama sa planong ito ang Sistemang Panggarantiya.

Pamamaraan ng pagbayad

Pamamaraan ng pagbayad

銀行振込 または 現金 または クレジットカード

Bank transfer, cash, or credit card

Kailan magbabayad

お支払方法選べます。
Mayroong dalawang pamamaraan.

2回の分割払い 着手時と許可時の2回払い(分割手数料0円)
Dalawang yugtong bayaran kung saan ang unang yugto ay bago isumite ang aplikasyon at ang pangalawa ay pagkatapos makuha ang resulta (walang split commission)

一括払い                  初回払い             

Pagbabayad sa kabuuan        Sa panimulang bayaran

\ お支払い口座 ※振込手数料はお客様負担となります。
\ Bank account ※Ang bank charge o bank transfer fee ay dapat bayaran ng kliyente.

銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店
Bank: Japan Net Bank Suzume Branch
普通 1911039 
Saving account 1911039
名義:さむらい行政書士法人
Name: Samurai gyouseishosi houjin


Mahalagang paalala

  •  ・Ang mga nagastos para sa aplikasyon (katulad ng hiro postal, halaga ng selyo, bayad sa koreo) ay silang sisingilin sa panahon ng bayaran.
  •  ・Lahat ng mga dokumento ay kinakailangang matipon sa loon ng tatlong buwan.
  •  ・Mangyari lamang na sagutin ninyo ang aming kaukulang mga katanungan. Ang aming tanggapan ay hindi aako ng pananagutan sa kaling maantala ang proseso dahil hindi kami kaagad nakatanggap ng tugon mula sa kliyente.

Mga tuntunin hinggil sa pagsasauli ng ibinayad

【Sistemang Panggarantiya
● Sa pagkakataong tanggihan ang aplikasyong ipinasa sa pamamagitan ng aming tangapan, maaring muling mag-pasa ng panibagong aplikasyon nang walang bayad. Minsan ay dalawang beses isinasagawa ang libreng reapplication.Kapag muling hindi naaprubahan ang aplikasyon, aming isasauli ang lahat ng ibinayad (full refund). Ang sistemang ito ay aming itinalaga sapagkat kami ay nagtitiwala sa aming kakayahang maipatupad ang aming tungkulin. Bukod pa rito, kasama ng pagsasauli ng lahat ng ibinayad ay ang dagdag na 30,000 yen para sa nasayang na oras ng kliyente, pamasake, mga gastos sa komunikasyon, at ang pangkalahatang gastusin ng mga pampublikong dokumento.


【Walang refund na matatanggap sa mga sumusunod na kaso.
● Walang refund na matatanggap kung kabilang sa mga sumusunod ang posibleng sanhi ng desaprobasyon.
・Ang kliyente ay nagkait ng nakapipinsalang kaalaman.
・Ang kliyente ay gumawa ng krimen pagkatapos o sa panahon ng aplikasyon.
・Ang kliyente ay hindi nagbayad ng buwis.
・Ang kliyente ay hindi nakikipagtulungan sa pagsusumite ng mga dokumentong alinsunod sa patakaran ng Immigration Bureau.
・Pagkakaranas ng kagipitan dahil sa sa kawalan ng trabaho o iba pang kabuhayan.
・Pagpapawalang-bisa ng aplikasyon bago dumating ang abiso (kabilang ang pagtanggi na pumasok sa kumpanya, pagkansela ng trabaha, at iba pa).