HOME > Naturalisasyon (pagtamo ng Japanese nationality)

帰化申請(日本国籍取得)
Naturalisasyon (pagtamo ng Japanese nationality)

帰化申請(日本国籍取得)
Naturalisasyon (pagtamo ng Japanese nationality)

私は入管専門にして行政書士の仕事をしていますが、帰化の問い合わせが来ます。それはどんな問い合わせかと言うと、「私は帰化できますか?」という問い合わせです。

Bilang notaryo, may mga nagtatanong rin sa opisina namin tungkol sa naturalisasyon. Kadalasan ang tanong ay kung maaari ba silang sumailalim sa naturalisasyon.

 

みなさんは自分が帰化できるかどうか知りたいんですね。今帰化できるんだったら帰化したい、今はまだ帰化できないんだったら、どうすれば帰化できるのかを知りたい。あなたも同じではないでしょうか?帰化できるかどうかは「帰化の条件」を正しく理解する必要があります。その帰化の条件をこれから教えます。

Maraming gustong malaman kung pwede ba silang maging Japanese citizen. Maraming gustong maging naturalized na Japanese citizen, o di kaya'y nais malaman kung papaano ang proseso upang sumailalim sa naturalisasyon. Nais mo rin bang malaman? Kung ganun, may mga punto kang dapat maintindihan tungkol sa naturalisasyon. Ipapaliwanag namin ang mga kondisyon na kailangan matamo para sa naturalisasyon.

 

一般的な外国人の帰化申請の条件について説明したいと思います。「一般的な」というのは日本人と結婚していない外国人の方全部です。

Ipapaliwanag namin ang mga kondisyon para sa naturalisasyon ng karaniwang dayuhan. Ang "karaniwan" na sinasabi natin dito ay tumutukoy sa mga dayuhang hindi kasal sa Japanese citizen.

 

独身の外国人の方や、外国人同士で結婚している方も【一般的な外国人】です。例えばベトナム人夫婦とか、ベトナム人と韓国人の夫婦とかですね。

Kasama dito ang mga dayuhang hindi kasal, o kaya'y kasal sa kapwa dayuhan. Halimbawa ay isang Filipina na mag-asawa, o kaya'y Filipino at Korean na mag-asawa.

 

よく「家族全員で帰化しないとダメですか?」という質問をされますが、1人でも帰化できます。自分だけ帰化して、配偶者や子供は帰化しないということも大丈夫です。自分と子供は帰化して、配偶者は帰化しなくても大丈夫です。1人でも帰化申請できます。

Madalas naitatanong kung kailangan bang lahat ng miyembro ng pamilya ay sumailalim sa naturalisasyon, at ang sagot naman dito ay pwede kahit nag-iisang tao lamang. Walang problema kahit nag-iisa ka lang na naturalisado, habang ang asawa at anak mo ay hindi. Pwede rin na kayong mag-anak ang naturalisado, ngunit ang asawa naman ay hindi. Kahit nag-iisa ka lang, pwede ka pa ring maging naturalisado.

あと夫婦2 人で帰化したい場合に、1人は帰化の条件と満たしていて、1人は条件を満たしていない場合、1人が帰化条件を満たしていれば、配偶者は帰化の条件を満たしていなくても同時申請できることが多いです。なぜかというと1人が帰化許可になれば自動的に配偶者は日本人と結婚している外国人となります。日本人と結婚している外国人は帰化条件が緩和されています。だから申請の時に日本人と結婚している外国人の帰化申請の条件を満たしていればOKです。条件をみたしていれば2人同時に帰化申請できます。

Nangyayari rin minsan na ang isang mag-asawa ay nais na maging naturalisado, ngunit isa lang ang tupad sa mga kondisyon at ang isa naman ay hindi, ngunit maari silang sabay na humiling ng naturalisasyon kahit na may kakulangan ang isang asawa. Kung nagtataka kayo kung bakit, ito ay dahil kung ang isang asawa ay maaaring maging naturalisado, awtomatikong ang isang asawa naman ay maituturing na dayuhang asawa ng Japanese national. Mas magaan ang kondisyon sa naturalisasyon ng dayuhang asawa ng Japanese citizen. Kung kaya, kung tupad ng asawang dayuhan ang kondisyon sa panahon ng aplikasyon ay maaprubahan din ito. Kung parehas silang pasok sa mga kondisyon, sabay silang naturalisado.

まず帰化申請の条件を確認してください。
Ngayon naman ay ipapaliwanag namin ang mga kondisyon para sa naturalisasyon.

●1番目は住居要件です。
●Panguna ay ang kondisyon sa paninirahan.

・引き続き5年以上日本に住所を有すること

・May address sa Japan ng mahigit 5 tuloy-tuloy na taon.

これは簡単に言えば5年以上日本に住んでいますか?ということです。「継続して」です。
継続して5年以上です。「継続して」なので例えば3年日本に住んで、1年海外に行って、また2年日本に住んだ場合はダメです。「継続して」です。この場合は前の3年はカウントできませんので、後の2年とプラスしてこれから3年待たなければなりません。

Sa madaling salita, naninirahan ba ng lagpas sa 5 taon sa Japan ang aplikante? Tandaan, tuloy-tuloy na paninirahan ang hinihiling nito. Tuloy-tuloy na paninirahan ng lagpas sa 5 taon. Dahil tuloy-tuloy ang kondisyon, hindi kwalipikado ang aplikante kung siya ay nanirahan ng 3 taon sa Japan, umuwi ng 1 taon, at matapos nito ay nanirahan ulit ng 2 taon. Tandaan, tuloy-tuloy na paninirahan ang hinihiling nito. Sa kasong ito, hindi pasok sa bilang ang nakaraang 3 taon na dating nanirahan ang aplikante sa Japan, kaya kailangan pa niyang maghintay ng 3 taon pa ulit.

 

あとは、仕事をしている期間が3年以上必要です。アルバイトではなくて社員です。正社員ですが、契約社員や派遣社員でも大丈夫です。就労ビザを取って3年以上働いていることが必要です。例えばこんな人は大丈夫です。

Kailangan rin na mahigit 3 taon na siyang nagtratrabaho. Hindi kasama ang part-time dito. Dapat full-time na trabaho. Hindi kailangang regular na empleyado, maari din ang kontraktual o kaya'y temporaryong empleyado. Kailangang may balido na working visa at mahigit 3 taon nang nagtratrabaho ang aplikante. Ang mga halimbawang ito ay maaring humiling ng naturalisasyon.

 

・留学生として2年、就職して3年、合計5年の人は大丈夫です。

・Nag-aral ng 2 taon sa Japan, at 3 taon nang nagtratrabaho dito. 5 taon nang naninirahan sa Japan.

 

次にこんな人は条件を満たしていません。

Sa kabilang dako naman, ang halimbawang ito ay hindi pasok sa kondisyon:

 

・留学生として5年、就職して2年、合計7年の人。

・5 taong nag-aral sa Japan, at 2 taon pa lamang nagtratrabaho. 7 taon nang naninirahan sa Japan.


就職して3年以上必要ですので、あと1年必要です。

Kailangang mahigit 3 taon nang natratrabaho ang aplikante, kaya kailangan pang maghintay ng isa pang taon.

転職回数は多くても大丈夫ですが、転職したばかりでは帰化申請できません。転職後は最低でも1年経過は必要です。

Wala namang problem kung madalas maglipat ng trabaho ang aplikante, ngunit hindi pwedeng humiling kung kakalipat pa lamang ng trabaho ito. Kailangang maghintay ng kahit 1 taon matapos maglipat ng trabaho bago ang aplikasyon.

 

次に確認してほしいのが5年の中の出国日数です。海外出張とか帰国出産とか大震災の時の出国とかで1回3カ月以上の出国した人は注意が必要です。連続して3ヶ月間、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、ゼロからもう一度カウントをすることになります。あと1回の出国は3カ月より短くても、1年間で150日間日本を出国すると同じ結果になります。例えば2カ月、2カ月、2カ月、2カ月の4回だと1回は3カ月以内ですが、トータルで240日です。 これはダメです。

Ang susunod na kailangang tuunan ng pansin ay ang bilang ng paglabas ng bansa sa loob na nakaraang 5 taon. Kailangang bantayin ang haba ng paglabas sa bansa, mapa business trip man o panganganak sa labas ng bansa o panandaliang paglisan dahil sa mga kalamidad, lalo na kung lagpas 3 buwan sa isang beses ang paninirahan sa labas ng bansa. Pag lumabas sa Japan ang aplikante ng 3 sunod-sunod na buwan, mapuputol ang kanyang paninirahan at magsisimula nanaman ang bilang pagbalik niya ng bansa. Gayun pa man, kahit na di lumagpas ng 3 buwan kada alis ang aplikante, mapuputol din ang kanyang paninirahan kung lumagpas siya ng 150 na araw sa labas ng bansa sa loob ng isang taon. Halimbawa, kung lumabas ng Japan ng tig dadalawang buwan ang aplikante ng apat na beses, ang kabuoang bilang ng araw niya sa labas ng bansa ay aabot ng 240 na araw, at magsisimula siya sa umpisa kahit na di naman siya lumagpas ng 3 buwan kada alis.

1回3カ月以上についてですが、「会社の出張だから大丈夫ですか?」という質問が多いです。会社命令の出張でもダメです。「ビザは切れていないし、3カ月日本にいなかったですが、家賃はずっと払ってました。」と言ってもダメです。

Papaano naman kung lagpas 3 buwan siyang nasa labas ng Japan sa utos ng kompanya? Angkop pa rin ang patakaran kahit na lumabas ang aplikante sa utos ng kompanya. Eh papaano naman kung nagbabayad pa rin ng renta ang aplikante nung nasa labas siya ng Japan ng 3 buwan? Angkop pa rin ang patakaran sa kasong ito.

10年以上日本に住んでいる人は就労経験が1年以上あれば大丈夫です。

Puwedeng mag-apply ang dayuhang naninirahan na ng lagpas ng 10 taon sa Japan kahit na isang taon lang ang kanyang kasaysayan sa trabaho.

例えば留学生9年+就職して1年で合計10年とか、大丈夫です。10年以上住んでいれば就労1年でも大丈夫ですが、日本10年ない場合は必ず就労経験は3年以上必要です。

Halimbawa ay 9 taon siyang mag-aaral at 1 taon siyang nagtratrabaho, pasok siya sa kondisyon ng naturalisasyon. Gayun pa man, kung hindi lalagpas sa 10 taon ang kabuoang panahon ng paninirahan sa Japan, kailangan pa rin ng mahigit 3 taon nang nagtratrabaho ang aplikante.

日本人と結婚している外国人の方は要件が少し緩和されます。

Mas magaan ang kondisyon para sa dayuhang asawa ng isang Japanese national.

緩和されると言っても、手続きや書類が簡単になるわけではありません。手続き方法は同じですし、結婚して日本人の夫とか日本人の妻がいますので日本人の書類もいくつか集めなければなりませんので、独身の外国人よりも書類は多くなるとおもいます。

Gayun pa man, hindi ibig sabihin na magiging simple ang kakailanganing proseso at dokumento para sa aplikasyon. Parehas pa rin ang proseso, at dahil kakailanganin rin ang dokumento ng Japanese national na asawa, mas maraming dokumento ang kailangang isumite kung ikukumpara sa binata o dalaga na aplikanteng dayuhan.

帰化申請できる条件が簡単になるだけで、申請自体は全然簡単じゃないです。

Nangangahulugan lamang na mas magaan ang kondisyon upang mapagkaloob ng naturalisasyon, ngunit ang kabuouang proseso ay hindi ganun ka simple.


①まず、日本人と結婚している外国人は住居要件が少し緩和されます。緩和される所は住居要件です。
Una, mas magaan ang kondisyon sa paninirahan para sa dayuhang asawa ng Japanese national. Gumaan lamang ang residence requirement.

通常、一般的な外国人の方の住居要件は5年以上日本に住んでいることですが、
日本人と結婚している外国人は、

・引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること

kailangang mahigit 5 taon nang naninirahan ang dayuhan sa Japan bago siya papayagang maging naturalisado, ngunit:
Para sa dayuhang kasal sa isang Japanese national, ang kondisyon ay:
・Mahigit 3 taon nang may address sa Japan, at hanggang ngayon ay mayroon pa ring address sa dito.

 

例えば留学生で3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たします。留学生でも会社員でも構いませんけれども、3年以上日本に住んでいる外国人は日本人と結婚すれば帰化できます。結婚してから3年待つ必要はないです。結婚してから3年待たなければならないと誤解している人が多いですが、そうじゃないです。3年住んでいれば、日本人と結婚した時点でOKです。

Halimbawa, pasok ang isang dayuhan kung siya ay nanirahan sa Japan ng 3 taon bilang mag-aaral at tsaka nagpakasal sa isang Japanese national matapos ang pag-aaral. Walang kinalaman kung ang pakay ng paninirahan ay pag-aaral o trabaho, basta't mahigit 3 taon nang naninirahan sa Japan ang dayuhan at siya ay kasal sa isang Japanese national. Hindi na kailangang maghintay pa ng 3 taon pa ulit pagkatapos ng kasal. Maraming nag-aakla na kailangan pang maghintay muli ng 3 taon matapos ang kasal, ngunit walang katotohanan ito. Basta nanirahan na ng 3 taon ang dayuhan nang ikinasal sila ng Japanese national, pasok siya sa kondisyon na ito.

 

もうひとつ条件があります。

May isa pang kondisyon na kailangang maitupad upang maging kwalipikado sa naturalisasyon.

 

婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること

Mahigit tatlong taon nang kasal at tuloy-tuloy na may address sa Japan ng mahigit isang taon na.

 

これは、日本に住んでいるのが1年しかなくても、結婚してから3年以上たっているなら帰化申請OKということです。例えば、海外で日本人と結婚した、例えば日本人がベトナムに住んでいて、ベトナム人と日本人がベトナムで結婚した場合です。日本人とベトナム人が結婚して2年ベトナムに住んで、日本に2人で引越ししました。それから1年日本に住めば帰化はOKです。

Ito ay tinakda para sa mga mag-asawa na mahigit tatlong taon nang kasal, ngunit isang taong palang nakatira sa Japan ang dayuhang asawa. Halimbawa, isang Japanese national at Filipino ay ikinasal at nanirahan sa Vietnam matapos ang kasal. Ipagpalagay natin na sila ay tumira nang 2 taon sa Pilipinas matapos ang kasal bago lumipat sa Japan. Ang asawang dayuhan ngayon ay maaari nang mag-apply ng naturalisasyon  isang taon makalipas ng paglipat sa Japan.

日本人と結婚していても過去にオーバーステイとかで、在留特別許可をとった人もいるかもしれません。こういう方は在留特別許可をとった日から10年以上たっていることが必要です。この場合は3年ではダメなので注意してください。

May ilang kaso na nag-overstay ang asawang dayuhan na kasal sa Japanese national, at tsaka ipinagkaloob ng espesyal na pahintulot ng gobyerno upang manatili sa Japan. Sa ganitong kaso, kailangang maghintay ng 10 taon malipas sa araw na ipinagkaloob ang espesyal na pahintulot bago humiling ng naturalisasyon. Kailangan ng ingat dahil hindi puwede ang 3 taon na paninirahan lamang sa mga ganitong kaso.

② 次は2番目の条件です。Pangalawa:

・20歳以上であること

Mahigit 20 taong gulang ang edad.

③ 3番目の条件は素行要件です。 Ang pangatlong kondisyon ay pagsusuri ng kasaysayan ng aplikante.

これは真面目な人かどうかです。きちんと税金を払っていること。前科がないこと。まず会社員の方は住民税の支払い状況が重要です。税金は配偶者の分も納税証明が必要です。自分は払っているけど配偶者は税金滞納しているとダメなので注意してください。

Eto ay para malaman ang pagkatao ng ng aplikante. Halimbawa, kung ito ay nagbabayad ng tamang buwis. Kung may criminal record ba. Kung nagtratrabaho ang aplikante, mahalagang malaman kung nagbabayad ba ito ng tamang munisipal na buwis. Kakailanganin din ang katibayan sa pagbayad ng buwis ng asawa ng aplikante. Mawawalan ng saysay ang pagbabayad ng buwis ng aplikante kung hindi naman nagbabayad ang asawa nito.

住民税は会社から天引きされている方と、自分で役所に支払わなければならない方がいます。給与明細を見たときに住民税が天引きされていれば問題ありません。会社が住民税を天引きしていない場合もあります。そういう会社に勤めている人は自分で払わなければならないのですが、もちろん払っていれば何も問題はありません。時々住民税を払っていない方がいます。払っていなければ必ず未納の分は全部払って下さい。

May ilang kompanya na binabawas na ang buwis sa sahod ng empleyado, at mayroon din naman kailangang magbayad ng kusa ang empleyado mismo. Walang problema ang aplikante kung binabawas na sa sahod ang natatakdang buwis. Ngunit, may mga kompanya din na hinahayaang kusang magbayad ang empleyado nila mismo. Ang mga empleyado sa ganitong kompanya ay kailangang magbayad ng buwis, at wala rin namang problema kung binabayad nga nila ang tamang buwis. Ngunit, may mga ilang tao din na hindi nagbabayad ng wastong buwis. Kung hindi nga bayad ang buwis na ito, siguraduhing bayad muna ang utang sa buwis bago simulan ang aplikasyon.

住民税で注意してほしいのは扶養者です。自分の源泉徴収票を確認してください。例えば、妻や夫がアルバイトをしている場合に、扶養に入れている場合があります。扶養に入れれば自分の税金が安くなりますから。でもアルバイトの収入が年間130万以上だと扶養に入れることはできません。いれることはできなくても、時々入れていることがありますので、その時は修正申告が必要になります。また、本国の両親を扶養に入れている人は注意が必要です。本国の親を適法に扶養にいれても問題はないです。しかし、本当はお金を母国に送っていないのに扶養にいれていると問題になります。なぜなら国際送金記録の提出が必要になる場合が多いからです。

Isang kailangang ingatan pagdating sa munisipal na buwis ay ang naghahanap-buhay. Bantayin ng maigi ang tax certificate slip at statement of earnings. Halimbawa, kung ang isa sa mag-asawa ay nagtratrabaho ng part-time, minsan ay isinasama siya sa listahan ng dependents. Ito ay dahil sa magiging mas mura ang babayarang buwis. Ngunit, hindi na pwedeng listahan bilang dependent ang isang miyembro ng pamilya kung ang kita niya sa part-time ay mahigit 1,300,000 JPY sa isang taon. Minsan ay naililista ang mga ganitong miyembro ng pamilya kahit na hindi na sila kwalipikado, at kailangang i-report ito upang maiwasto. Kailangan ring mag-ingat ng taong naglilista nga magulang na nakatira sa bansang pinanggalingan bilang dependent. Wala namang problema kung isasama ang mga magulang sa bansang pinanggalingan bilang depedent. Ngunit, magiging problema ito kung hindi naman talaga sila pinapadalhan ng pera kahit na nakalista sila bilang dependent. Ito ay dahil kakailanganing mag sumite ng mga remittance slip at records ng remittance kasabay ng iyong aplikasyon.

 

会社経営者や個人事業主の方は個人の税金+会社の税金もちゃんと払っていることが必要です。

Kung may sariling negosyo o kompanya ang aplikante, kailangang maipatunayan nito na nagbabayad siya at ang kompanya niya ng tamang buwis.

④交通違反に注意 Babala laban sa paglabag ng batas trapiko

運転免許を持ってない人はあまり関係ないと思いますが、交通違反は過去5年間の違反経歴を見られます。5年以上前の違反経歴は基本的に関係ありません。5年前から現在までの交通違反は何回ありますか? 5年間5回以内だったら大丈夫です。6回以上だと帰化が難しくなる場合もあります。

Marahil ay walang kaugnayan ito para sa mga taong walang lisensya, ngunit isang babala lamang na titignan din ang kasaysayan ng paglabag sa batas trapiko ng nakaraang 5 taon. Ang mga paglabang na lagpas 5 taon na ang nakalilipas ay hindi na sisilipin. Ilang beses ka nang nagkaroon ng paglabag sa batas trapiko sa nakaraang 5 taon? Walang problema kung ito ay mas mababa sa 5 beses sa loob ng limang taon. Ngunit, minsan ay natatanggi ang aplikanteng mahigit sa 6 na ang bilang ng paglabag sa batas trapiko.

交通違反以外で警察に捕まった人はとても少ないと思いますと思います。例えば街の中でケンカしたとか、万びきしたとか、でも裁判手続きをして刑が確定していなければ前科にならないケースも多いので不安な方はご相談ください。

Maliban sa batas trapiko, malabong maaprubahan ang aplikanteng may kasaysayan ng pag-aresto ng pulis. Ilang halimbawa nito ay ang panggugulo sa daan at pagnanakaw, ngunit minsan ay hindi naman humahantong sa korte ang mga kasong ganito, kaya hindi naisasama sa criminal record. Makipag-ugnayan sa opisina namin kung kayo ay may tanong sa inyong indibidual na kaso.

⑤年金支払い状況 Pagbabayad ng pensyon

年金を払っているかどうかは帰化の許可ポイントです。会社で厚生年金に加入していて、給料から天引きされている人は何も問題ありませんが、厚生年金に入っていない会社もあると思います。そういう人は国民年金を払っている必要があります。外国人の方は全然払っていないという人も多いです。そういう人は最低でも過去1年分は払って下さい。とりあえず直近1年間の国民年金を払えば帰化申請は大丈夫です。1カ月1万8千円くらいですから1年だと20万くらいになります。

Isang pang puntong susuriin ay kung nagbabayad ba ng tamang pensyon ang aplikante. Walang ikababahala kung ang iyong kompanya ay kaanib sa welfare pension at ang bayad sa pensyon ay binabawas na sa sahod, ngunit may kompanya din na hindi kaanib sa welfare pension. Kung nabibilang ang kompanya mo dito, kailangang magbayad ng munisipal na pensyon. Maraming dayuhan ang hindi nagbabayad ng wastong munisipal na pensyon. Kadalasan, mahigit 1 taong nang hindi nagbabayad ang mga ito. Gayon pa man, mainam na ibayad ang nakatakdang halaga para sa nakaraang taon upang hindi maabala ang hiling ng naturalisasyon. Ang halaga ng 1 buwan ay umaabot ng 18,000 JPY, kaya ang isang taon ay aabot sa 200,000 JPY.

会社経営者の方は、会社として必ず厚生年金と健康保険に加入しなければなりません。

Kung ikaw ay may sariling negosyo, kailangang umanib ang iyong kompanya sa welfare pension at health insurance.

⑥生計要件 Kondisyon sa paghahanap-buhay

生計要件は自分+一緒に住んでいる家族の収入で生活するのに十分なお金があるかということです。よく「貯金はいくらあれば大丈夫ですか?」と聞かれますが、 貯金は多くても少なくても関係ありません。それより安定した職業について毎月収入があることの方が重要です。毎月の給料は会社員の方は最低月18万以上くらいあれば問題ありません。
正社員でも契約社員でも派遣社員でも大丈夫です。でも今失業して無職の人はダメです。就職してから申請して下さい。会社経営者の方は役員報酬ですが、これも毎月18万くらいでも許可おります。

Dapat ay sapat para sa iyong personal na pangangailangan at pangangailangan ng iyong pamilya ang iyong kinikita. Madalas na tinatanong ay kung magkano ang halaga ng ipon na kakailanganin para dito, ngunit wala namang kinalaman ang ipon. Ang mas mahalagang susuriin sa aplikasyon ay kung magkano ang kinikita sa trabaho sa buong taon. Walang problema kung aabot ng 180,000 JPY sa isang buwan ang sahod ng isang empleyado.
Wala ring kinalaman kung ang aplikante ay regular, kontraktual, o temporaryong empleyado. Ngunit hindi na kailangang sabihin na hindi maaprubahan ang aplikanteng walang trabaho. Una sa lahat, maghanap ng trabaho bago humiling ng visa. Executive compensation naman ito para sa mga may sariling negosyo, ngunit maipagkakaloob pa rin ang visa kung ito ay aabot sa 180,000 JPY kada buwan.

あとは「家は買った方が有利ですか?」という質問も多いです。これも答えとしては有利不利はありません。家は持ち家でもいいし、賃貸でも大丈夫です。審査に関係ないということです。

Ang susunod na tanong naman ay kung mas mainam na bumili na ng bahay. Wala namang kinalaman ang pagkakaroon ng bahay sa aplikasyon. Walang problema kung may sariling bahay ang aplikante, at wala ring problema kung siya ay umuupa lamang. Walang kinalaman sa pagsusuri ng visa ito.

次は思想関係です。
これは簡単に言えば日本国を破壊するような危険な考えを持っていないことということです。

Ang susunod naman ay ang pag-iisip ng aplikante.
Sa madaling salita, sisiguraduhin na hindi kaanib sa mapanganib na ideya o pag-iisip na makakasama sa bansa ng Japan ang aplikante.

⑦ 最後7番目 Pangpito:

日本語の読み書きができること。話せることじゃなくて読み書きです。レベルは小学校3年生レベルです。日本語能力3級くらい持っていれば全く問題はないと思います。

Marunong magbasa at magsulat ng Nippongo. Hindi lamang pagsasalita ang susuriin, kundi pagbabasa at pagsusulat. Ang nakatakdang antas ay hindi bababa sa Grade 3 ng mababang paaralan. Walang ka proble-problema dito kung may JLPT 3 man lang ang aplikante.

いかがでしたでしょうか?帰化の条件は確認できましたか?帰化の条件が大丈夫な人も、1,2年待たなければならない人もいたと思います。帰化申請はスタートから結果をもらうまで審査期間は10カ月から1年くらいかかります。

Ano sa palagay niyo? May ideya na ba kayo kung pasok kayo sa kondisyon para sa naturalisasyon? May ilan sa inyo na maari nang humiling ng naturalisasyon, at may iilan din siguro na kailangan pang maghintay ng mga 1 o 2 taon. Aabutin ng 10 buwan hanggang 1 taon ang mula sa petsa ng pagsumite ng mga papeles para sa pagiimbestiga at pagsusuri ng aplikasyon bago matanggap ang naturalisasyon.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet