HOME >Technology/Specialist in Humanities/International Service visa

技術・人文知識・国際業務ビザ
Technology/Specialist in Humanities/International Service visa

技術・人文知識・国際業務ビザ
Technology/Specialist in Humanities/International Service visa

就労ビザの中の1つである「技術・人文知識・国際業務」のビザについて説明したいと思います。「技術人文知識国際業務ビザ」は、いわゆる「就労ビザ」の中の1つのカテゴリです。よく誤解されていますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。

Isang paliwanag ukol sa technology/specialist in humanities/international service visa, na isang uri ng working visa. Ang technology/specialist in humanities/international service visa ay isang kategorya sa ilalim ng working visa. Maraming may maling akala tungkol sa working visa, ngunit ang katotohanan ay wala naman talagang "working visa" na tinatawag.


「就労ビザ」には実はいくつも種類があって、「技術人文知識国際業務ビザ」はその中の1つです。
Ang totoo, may iba't ibang uri ng "working visa" at isa sa mga ito ay ang "technology/specialist in humanities/international service visa".

 

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

Pasok sa kategorya na ito ang mga staff na nagtratrabaho sa negosyo at kalakaran, mga interpreter at tagasalin, mga designer, mga trabaho na may kinalaman sa computer tulad ng search engine, telecommunications at machine engineering, at marami pang iba.

 

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。
Ito ay visa (permanent residence) na maaring makuha ng mga taga ibang-bansa na nakapagtapos ng kolehiyo o vocational college.

 

「技術人文知識国際業務」のビザが許可されるるためのポイント・条件がありますのでこれから説明したいと思います。
May kondisyon ang pagkaloob ng technology/specialist in humanities/international service visa, na siya naming ipapaliwanag.

 

留学生が就職する場合でも、海外から呼び寄せの場合でも基準は同じです。
Ang mga pamantayan naman para sa mga exchange student na naghahanap ng trabaho at mga empleyado na ipinatawag galing sa ibang bansa.

 

まず、就労ビザは外国人が個人で申請するものではなく、企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。
Una, ang work visa ay hindi hinihiling ng isang indibidual na dayuhan, kundi sponsored ng kanyang kompanya at hinihiling nito Immigration Office para sa empleyado.


大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、
中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。会社の事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
Mas madali naman ang approval para sa mga malalaking kompanya dahil mas madaling patunayan ang sukat at mga gawa nito, ngunit hindi madali para sa mga medium and small businesses dahil maraming dokumento nito ang kailangan isumite para sa pagsusuri. Ibig sabihin, mas mahirap maaprubahan ang visa kung maliit ang kumpanya.

 

では条件についてです。Eto ang mga kondisyon sa pag aapruba

1 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
1 Kaugnayan ng trabaho sa kuro sa kolehiyo

まず仕事内容は専門性のある職務内容であること、
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、
Una, kailangan may kadalubhasaan ang trabaho. Maraming trabaho ang pwedeng ilarawan bilang may kadalubhasaan,

例をあげると
Halimbawa

文系の職種としては、Sa larangan ng makatong sining:

・営業 Business
・総務 Management
・経理 Accounting
・広報宣伝Public relations

・商品開発  Product development
・貿易 Foreign trade
・通訳翻訳 Translation
・語学教師 Language teacher
・デザイナーDesigner

などがあげられます。At marami pang iba.


理系の職種としては、 Sa larangan ng siyensiya naman ay:

・SE Search engine
・工学系エンジニア Mechanical engineering
・建築系エンジニアArchitectural engineering

 

など技術系の職種全般です。At marami pang ibang teknikal na larangan

 

上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容を活かせることであることが必要です。 Kailangan ay magamit ang pinag-aralan sa kolehiyo sa magiging bagong trabaho sa Japan.

学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。 Pag walang kinalaman ang school background sa magiging trabaho, maaring ma deny ang visa application.

ですので、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。 Dahil dito, mahalagang ipaliwanag sa isang liham ang kaugnayan ng natapos na kurso sa kolehiyo ng magiging trabaho sa Japan at isabay ang liham na ito sa application sa Immigration Office.

 

ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明が下手だと本来許可になるべく 案件も不許可になります。
Madalas mangyari na nahihirapan sa pagpapaliwanag ang mga aplikante na gumagawa ng sarili nilang liham, o di kaya'y tuluyang nadedeny ang visa dahil sa kakulangan sa paliwanag. Nangyayari din ito kahit na karapat-dapat na mabigyan ng visa ang aplikante. Nangyayari rin na tuluyang matanggi ang hiling na visa dahil sa kakulangan sa paliwanag ng aplikante kahit na qualified naman ito.

2 本人の経歴
2 Career ng aplikante

まず本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これによってこれから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。

Mahalaga rin ang naging career ng aplikante. Kukumpirmahin ang nilalaman ng naging kurso ng aplikante sa pamamagitan ng diploma at transcript of records. Sa pamamagitan ng mga ito, susuriin ang kaugnayan ng magiging trabaho ng aplikante sa kurso nito sa kolehiyo.

 

では学歴がない人、例えば高卒の人ですが、学歴がない方は許可基準を満たすのはかなり難しくて、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。

Dahil dito, ang aplikanteng hindi pa nagtatapos ng kolehiyo, halimbawa high school lamang ang natapos, ay mahihirapang makapasok sa pamantasan ng pagaapruba, dahil ang kondisyon sa pagaapruba ay "mahigit 3 or kaya'y 10 taon ng karanasan sa trabaho." May ilang trabaho na 3 taon lang ang kailangan na karanasan, at ang iba naman ay nangangailangan ng 10 taon.

 

実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことになります。

Kailangang humingi ng dokumento sa mga dating naging kompanya upang mapatunayan ang karanasan, kaya kung hindi na ma kontak ang naging dating kompanya ay hindi na maipapatunayan ang karanasan sa trabaho, at nangangahulugan na hindi rin makakakuha ng work visa.

3 会社と外国人との間に契約があること

3 May kontrata sa pagitan ng kompanya at ng dayuhan

この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということが必要です。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。少し難易度は上がりますが・・。

Kadalasan, ang kontrata na ito ay isang employment contract. Kailangan ay may natagpuang trabaho na sa Japan ang aplikante. Mahalagang tandaan na hindi mabibigyan ng visa ang aplikante kung wala pa itong natagpuan na trabaho. Maliban sa employment contract, maari din ang temporary employment contract o di kaya'y outsourcing contract. Ang susunod na paksa ay medyo mahirap maintindihan, ngunit...

4 会社の経営状態

4 Pamamahala ng kompanya

会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。

Kailangang may katatagan ang pamamalakad sa kompanya. Para patunayan ito, kalimitan ay kailangang ipasa ang mga dokumento ng kompanya na may kaugnayan sa pinansyal na kalagayan nito.

 

大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。

Kung ang kompanya ay may pinansyal na kakulangan, maari itong maging bangkarota at hindi na makapagbayad ng sahod sa empleyado nito. Ngunit, hindi porke't may kakulangan na pinansyal ang kompanya ay nangangahulugang madedeny agad ang visa.  Kung kaya ng kompanyang magbigay ng paliwanag kung papaano ito makaahon sa mas magandang pinansyal na sitwasyon sa hinaharap, ay maari ding ma-approve ang visa. Upang makatulong sa paliwanag na ito, kailangang gumawa ng business plan at isama ito sa application form.


また新しく作った会社は実績がありませんので、新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

Sa kabilang dako, ang mga kompanyang bagong-tayo naman ay walang pang nakamtan na resulta na magpapatunay sa kakayahan nito, kaya kung hindi ito makakasumite ng pinansyal na dokumento ay kailangan ring gumawa at magsumite ng business plan.

5 日本人と同等の給与水準であること

5 Katumbas sa sahod ng Japanese national ang magiging sahod

これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。

Ito ay para maiwasan ang hindi makatarungang diskriminasyon laban sa mga dayuhang empleyado. Dapat ay katumbas ng sweldo ng Japanese national sa kompanya ang magiging sahod ng aplikante.

6 前科がないこと

6 Walang criminal record

これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。

Dapat ay walang kasaysayan ng pagkakulong o paglabag sa batas ang aplikanteng dayuhan. Ito ay upang maiwasan na mabigyan ng visa ang mga dayuhang may masasamang hangarin.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet