HOME > Visa para sa asawa ng Japanese national

日本人の配偶者ビザ Visa para sa asawa ng Japanese national

日本人の配偶者ビザ
Visa para sa asawa ng Japanese national

日本人と結婚して、外国人が日本に住むためには「日本人の配偶者等」というビザを取る必要があります。

Matapos magpakasal sa isang Japanese national, ang isang dayuhan ay kailangang kumuha ng "spouse of Japanese national visa" upang manirahan sa Japan.

これは「婚約者」では取れませんので、必ず入籍する必要があります。ビザ申請は入籍した後に申請することになります。

Hindi kwalipikado ang taong engaged lamang sa Japanese national. Kailangang maitala sa talaan ng pamilyang Japanese ang ikakasal na dayuhan. Ang visa application ay isusumite matapos maitala ang dayuhan sa talaang pamilya ng bagong asawa niya.

ですので、逆に言えば、入籍したのにビザがもらえない、配偶者ビザが不許可になったというケースも発生する可能性があります。

結婚手続は必ずできますが、日本人の配偶者ビザは結婚したからと言って必ずもらえるわけではないのです。

Dahil dito, posibleng pa ring mangyari na hindi nabibigyan o nadedeny ang visa ng dayuhan kahit na kasal na ito sa Japanese national at naitala na sa talaang pamilya ng ng asawa nito. Tiyak na maaring magpakasal ang isang dayuhan at Japanese national, ngunit walang garantiya na makakatanggap ang dayuhang asawa ng visa kahit na sila ay kasal na.


入籍したけどビザが出ないって最悪な事だと思います。日本で一緒に住めないですから。

Ang pinakamalubhang maaring mangyari ay kasal nga ang dayuhan sa Japanese national, ngunit wala itong natanggap na visa. Nangangahulugang hindi sila magsamang naninirahan sa Japan.

なぜ不許可になる可能性があるかというと、入国管理局の審査で落とされるからですね。なぜならビザ目的の偽装結婚が多いからです。よくニュースにもなっているのを見たことがあると思います。

Isang dahilan kung bakit hindi makakatanggap ng visa ang dayuhang asawa ay baka bumagsak ito sa imbestigasyon ng Immigration Office. Ito ay dahil maraming namemeke ng kasal upang makatanggap lamang ng visa. Marahil ay may narinig na kayong ganitong kaso sa balita.

だから配偶者ビザを取るためには、私たちの結婚は【正真正銘の結婚であって、偽装結婚ではない】という判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があります。

Upang makatanggap ng spousal visa, kailangang mapatunayan na ang kasal ng dayuhan at Japanese national ay tunay at hindi pekeng kasal, kaya kailangang ihanda ang mga dokumentod para sa application.

自分たちの結婚は正真正銘の結婚であり、偽装結婚でないということを自分で証明する必要があります。

Kailangang maipatunayan ng aplikante na ang kasal ay tunay ka kasal at hindi pineke lamang.

そして、自分で説明をしたり、証明をしたり、その方法が良くないとどうなるか?

Ngunit, anong mangyayari pag hindi maganda ang pagka paliwanag at pagpapatunay na ginawa ng aplikante?

【偽装結婚ではないのに不許可になってしまう】、というのが配偶者ビザの特徴です。

Ang isang katangian ng spousal visa ay ang posibilidad na hindi maaprubahan ang visa kahit na hindi peke ang kasal.

そして差別じゃないですけどアジアの方との結婚のほうが、欧米の方との結婚に比べて審査が厳しいとは思います。それはアジア出身の方のほうが過去、偽装結婚が多かったからだと思います。

Hindi din sa dinidiskriminahan ang mga taga Asia, ngunit mas mahigpit ang pagsusuri sa mga mga ito kaysa sa pagsusuri sa mga Europa at Amerika. Ito ay dahil mas maraming taga Asia ang namemeke ng kasal.

なので、申請の説明責任は自分にある、それも丁寧に説明して、かつそれを証明しなければならないということを念頭においてほしいので、あまり軽く考えることはしないで手続きを進めていってほしいと思います。
特に不許可になりやすいケースは下記の9パターンです。

Dahil dito, nasa aplikante ang responsibilidad na ipaliwanag ng maayos ang mga pangyayari sa likod ng aplikasyon, kaya dapat seryosohin ang proseso sa paghiling ng visa.

Ang mga sitwasyon na ito ay madalas na natatanggihan ang aplikasyon.

 

・夫婦の年齢差が大きい場合

・Malaki ang agwat sa edad ng mag-asawa

・結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

・Ang mag-asawa ay nagkakilala sa pamamagitan ng ahensiyang pang-kasal

・出会い系サイトで知り合った場合

・Ang mag-asawa ay nagkakilala sa dating website

・日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)

・Mababa ang kita ng Japanese national (part-timer/freelancer/unemployed)

・日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合。またはその逆のパターン

・Ang Japanese national ay may kasaysayan ng madalas na pagkakasal sa dayuhan at ang mga sitwasyon gaya ng nasa baba:

・出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合

・Nagkakilala ang mag-asawa sa isang bar, cabaret club, o sa pamamagitan ng prostitusyon

・交際期間がかなり短い場合

・Maiksi pa lamang ang tagal ng pagsasama

・交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきてなかった場合

・Wala masyadong litrato na nagpapatunay ng tagal ng pagsasama

・結婚式を行っていない場合

・Walang kasalan ang naganap

・不倫での交際

・Pagsasamang bunga ng pangangalunya

 

では、日本人の配偶者ビザの手続き方法について説明したいと思います。国際結婚のパターンなのですが大きく考えて2つあると思います。

Ipapaliwanag naman namin ngayon ang proseso sa pagkuha ng spousal visa. May dalawang klase ng internasyonal na pagpapakasal.

●1つは外国人がまだ海外にいる場合

●Isa, ang dayuhan ay nasa ibang bansa pa.

at

●2つは外国人がもう日本で生活している場合です。

●Pangalawa, ang dayuhan ay nasa Japan na naninirahan.

 

1つ目の、外国人配偶者が海外に住んでいる場合なんですが、「日本に呼び寄せる」ということになります。

Ang asawa ay ipapatawag sa Japan sa unang kaso kung saan ang asawang dayuhan ay nasa ibang bansa pa.

その場合に、出会いは大きく分けると2つあって、1つは日本人の方が仕事で海外へ駐在していたとか、あるいは留学していたとかで現地で知り合って結婚した場合です。もうひとつは結婚紹介所で国際結婚お見合いをして結婚したケースです。

May pagkakakilala ng mag asawa ay nahahati sa dalawang klase. Isa ay ang Japanese national ay nag ibang bansa upang mag aral o mag trabaho, at dito nakilala ang bagong asawa nito. Ang isa naman ay ang kasal na inayos sa pamamagitan ng ahensiyang pang kasal.

海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の長期ビザはまだない状態です。この場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものを申請します。審査が通ると「在留資格認定証明書」というものがもらえますので、これを海外にいる外国人の夫・妻に送ります。そして現地の日本領事館でこの証明書を添付して申請して現地でビザをもらいます。そして日本に来るということになります。

Kung ang mag-asawa ay kinasal sa labas ng Japan, ang dayuhang asawa ay wala pang visa. Maari siyang pumasok ng Japan gamit ang tourist visa, ngunit wala pa siyang visa na nagpapahintulot ng permanenteng paninirahan sa Japan. Sa mga ganitong kaso, kailangan muna kumuha ng "Certificate of Eligibility of  for Resident Status" mula sa Immigration Office ng Japan. Matapos isuri ang kahilingan para dito, maari niyo nang kunin ang Certificate of Eligibility for Resident Status at ipadala ito sa inyong asawa na taga-ibang bansa. Ang certificate na ito naman ay siyang ipapasa sa lokal na konsulado ng Japan kasama ng application form. Ang visa naman ay sa konsulado rin matatanggap. Matapos matanggap ang visa ay maari nang pumunta ng Japan ang asawa.

 

では次は、日本に住んでいる外国人と日本で結婚した場合です。留学生とか、社会人の外国人が当てはまります。既に日本に住んでいる外国人と日本人が結婚した場合です。

Ang susunod naman ay ang dayuhan na naninirahan at nag-asawa sa Japan. Pasok rito ang mga dayuhang nag-aaral o kaya'y nagtratrabaho sa Japan. Eto ang ang kasal ng Japanese national at dayuhan na nanininirahan na sa Japan.

この場合は外国人の夫・妻はもう就労ビザか留学ビザは持っています。この場合はビザの種類を変更することになります。現在持っているビザから日本人の配偶者等というビザに変更します。「在留資格変更許可申請」になります。

Sa kasong ganito, ang dayuhang asawa ay may hawak na na working visa o di kaya'y student visa. Papalitan ang uri ng visa na taglay ng dayuhang asawa. Papalitan ang kasalukuyang visa ng dayuhang asawa sa spousal visa. Ito ngayon ay magiging isang "Application for Change of Residence Status".

何年のビザ・在留資格がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)を審査して結果がでますが、通常は最初1年です。それで次回更新の時に3年が出たりしますね。

Ang tagal ng inyong visa status ay depende sa resulta ng imbestigasyon na sinusuri ang tagal ng inyong kasal, pagkatotoo ng inyong samahan, katatagan, pagpapatuloy sa hinaharap, komposisyon ng pamilya (kung may anak ba o wala). Kalimitan, ang visa ay may bisa ng isang taon. Sa susunod na pag renew ng visa ay posibleng 3 taon na ang visa na makukuha niyo.

 

「配偶者ビザの申請では何を聞かれるのか?」

"Ano ang mga tinatanong sa aplikasyon ng spousal visa?"

 

交際の経緯をすべて聞かれることになります。そこにプライバシーというものは、ほとんど存在しません。口頭で聞かれるわけではなく、文書で回答する形ですが、たとえば、配偶者ビザの申請では「質問書」という書類があり、それに回答しなければなりません。

Ang buong kalagayan at kasaysayan ng inyong pagsasama ay tatanungin. Halos walang maaasahang privacy ang aplikante sa mga tanong. Ang mga tanong at sagot naman ay hindi berbal kundi nakasulat sa isang dokumento na ang tawag ay "palatanungan" na isinasama sa application form ng spousal visa. Kailangan itong isagot ng buo at maayos.

その質問内容は、「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介を受けたか」「紹介を受けたいきさつ」「離婚歴があるか」などなど、その他にも年月日を示しながら文書で説明するという形になります。また、二人の写真は現実的には必須書類です。

Ang ilang mga tanong na maaaring nasa palatanungan ay tulad ng "saan at kailan kayo nagkakilala ng asawa niyo" o kaya'y ang "kuwento kung paano kayo nahantong sa kasalan", "may nagpakilala ba sa inyo", "paano kayo pinakilala", "kasal ka na ba dati" at marami pang iba. Kailangan niyo ring mag sumite ng mga litrato niyo bilang magkasintahan.

 

入国管理居は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のため、詳しく突っ込んで聞いているのであまり気を悪くしないようにお願いたします。

Ang hangarin ng Immigration Office ay ang pagpigil ng pekeng kasal para sa spousal visa, kaya sana ay wag sumama ang inyong loob kung may mapag-pumilit ang tanong ng mga immigration officer.

無料相談

Libreng konsultasyon

Kung may nais na malaman ukol sa immigration/visa, inirerekomenda naming komunsulta sa notaryong may malawak na kaalaman ukol sa visa. Ang maagang konsultasyon ay susi sa siguradong paghiling ng visa.

 

Ang Samurai Immigration Law Firm ay tumatanggap ng konsultation ukol sa paghiling ng visa. Inaalam namin ang indibiduwal na kalagayan at sitwasyon ng aming mga customer upang mabigyan sila ng tiyak na daan tungo sa approval.

 

Nag-aalok kami ng librang konsultasyon, kaya wag mag-atubiling kausapin kami ukol sa inyong sitwasyon.
May dalawang paraan upang magpaskedyul ng konsultation.

* ang interview at konsultasyon ay nangangailangan ng reserbasyon.

電話で相談の申込みをする

Upang humiling ng konsultasyon sa telepono

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

Tumawag sa mga oras ng tanggapan upang maka iskedyule ng konsultasyon ng gabi/Sabado at Linggo.

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 9AM~8PM/Sabado at Linggo, 9AM~6PM* Maliban sa mga holiday, legal holiday, at December 30 hanggang January 3 ng susunod na taon.म

Form Đăng kí qua mạng Internet