HOME > Mga tuntunin hinggil sa pagsasauli ng ibinayad

返金規定 Mga tuntunin hinggil sa pagsasauli ng ibinayad

許可保障制度 Sistemang Panggarantiya

●私どもの事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて“再申請”、状況により“再々申請”まで行います。ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は全額お返しいたします。これは、自信があるからこそ提供できる制度です。また、お客様に動いていただいたお時間、交通費、電話や郵便代などの通信費、公的書類の実費代として業務報酬に30,000円をご迷惑料としてプラスしてお返しいたします。

● Sa pagkakataong tanggihan ang aplikasyong ipinasa sa pamamagitan ng aming tangapan, maaring muling mag-pasa ng panibagong aplikasyon nang walang bayad. Minsan ay dalawang beses isinasagawa ang libreng reapplication.Kapag muling hindi naaprubahan ang aplikasyon, aming isasauli ang lahat ng ibinayad (full refund). Ang sistemang ito ay aming itinalaga sapagkat kami ay nagtitiwala sa aming kakayahang maipatupad ang aming tungkulin. Bukod pa rito, kasama ng pagsasauli ng lahat ng ibinayad ay ang dagdag na 30,000 yen para sa nasayang na oras ng kliyente, pamasake, mga gastos sa komunikasyon, at ang pangkalahatang gastusin ng mga pampublikong dokumento.

 

返金できない場合 • Walang refund na matatanggap sa mga sumusunod na kaso.

●下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金はいたしかねます。

● Walang refund na matatanggap kung kabilang sa mga sumusunod ang posibleng sanhi ng desaprobasyon.

 

・不利益な事実を隠していた事が判明した場合

・Ang kliyente ay nagkait ng nakapipinsalang kaalaman.


・ご依頼後及び申請中の犯罪

・ Ang kliyente ay gumawa ng krimen pagkatapos o sa panahon ng aplikasyon.

 

・税金の未払い

・ Ang kliyente ay hindi nagbayad ng buwis.

 

・入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと

・Ang kliyente ay hindi nakikipagtulungan sa pagsusumite ng mga dokumentong alinsunod sa patakaran ng Immigration Bureau.

 

・申請後の失業などにより大幅に収入が下がり生計を維持できなくなった

・Pagkakaranas ng kagipitan dahil sa sa kawalan ng trabaho o iba pang kabuhayan.

 

・結果が出る前の申請の取り下げ入社辞退、採用中止も含む

・Pagpapawalang-bisa ng aplikasyon bago dumating ang abiso (kabilang ang pagtanggi na pumasok sa kumpanya, pagkansela ng trabaha, at iba pa).