HOME > วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น

日本人の配偶者ビザ วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น

日本人の配偶者ビザ
วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น

日本人と結婚して、外国人が日本に住むためには「日本人の配偶者等」というビザを取る必要があります。

การที่ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นจะมาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้จะต้องขอวีซ่าที่เรียกว่า “วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น”

これは「婚約者」では取れませんので、必ず入籍する必要があります。ビザ申請は入籍した後に申請することになります。

วีซ่าประเภทนี้ “คู่หมั้น” ขอไม่ได้ จำเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสก่อน การยื่นขอวีซ่านี้จะทำได้หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

ですので、逆に言えば、入籍したのにビザがもらえない、配偶者ビザが不許可になったというケースも発生する可能性があります。

結婚手続は必ずできますが、日本人の配偶者ビザは結婚したからと言って必ずもらえるわけではないのです。

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่แม้จะจดทะเบียนสมรสแล้วแต่ขอวีซ่าไม่ผ่าน ไม่ได้วีซ่าคู่สมรส ขั้นตอนการแต่งงานนั้นสามารถทำได้อย่างแน่นอน แต่วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่นถึงแต่งงานแล้วก็ไม่แน่ว่าจะขอได้


入籍したけどビザが出ないって最悪な事だと思います。日本で一緒に住めないですから。

การที่แต่งงานกันแล้วแต่ขอวีซ่าไม่ได้ถือว่าเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด เพราะคู่สมรสไม่สามารถอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นได้

なぜ不許可になる可能性があるかというと、入国管理局の審査で落とされるからですね。なぜならビザ目的の偽装結婚が多いからです。よくニュースにもなっているのを見たことがあると思います。

เหตุผลที่มีโอกาสจะขอวีซ่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีการแต่งงานปลอมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขอวีซ่าเกิดขึ้นมาก เรื่องนี้เป็นข่าวบ่อยและเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้าง

だから配偶者ビザを取るためには、私たちの結婚は【正真正銘の結婚であって、偽装結婚ではない】という判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があります。

ดังนั้นในการขอวีซ่าคู่สมรสจะต้องเตรียมเอกสารในการยื่นคำร้องให้ดี เพื่อให้ได้รับการประเมินว่า “เป็นการแต่งงานที่แท้จริง ไม่ใช่การแต่งงานปลอม”

自分たちの結婚は正真正銘の結婚であり、偽装結婚でないということを自分で証明する必要があります。

เจ้าตัวจะต้องเป็นผู้พิสูจน์เองว่าการแต่งงานของตนเองเป็นการแต่งงานที่แท้จริง ไม่ใช่การแต่งงานปลอม

そして、自分で説明をしたり、証明をしたり、その方法が良くないとどうなるか?

และถ้าวิธีการอธิบายด้วยตนเอง พิสูจน์ด้วยตนเองทำได้ไม่ดีพอจะเป็นอย่างไร?

【偽装結婚ではないのに不許可になってしまう】、というのが配偶者ビザの特徴です。

“ไม่ใช่การแต่งงานปลอมแต่กลับขอวีซ่าไม่ได้” นี่คือลักษณะเด่นของวีซ่าคู่สมรส

そして差別じゃないですけどアジアの方との結婚のほうが、欧米の方との結婚に比べて審査が厳しいとは思います。それはアジア出身の方のほうが過去、偽装結婚が多かったからだと思います。

และแม้ว่าจะไม่ใช่การแบ่งแยก แต่การแต่งงานกับชาวเอเชียจะถูกตรวจสอบเข้มงวดมากกว่าการแต่งงานกับชาวตะวันตก เชื่อว่าเป็นเพราะในอดีตชาวเอเชียมีการแต่งงานปลอมเป็นจำนวนมาก

なので、申請の説明責任は自分にある、それも丁寧に説明して、かつそれを証明しなければならないということを念頭においてほしいので、あまり軽く考えることはしないで手続きを進めていってほしいと思います。
特に不許可になりやすいケースは下記の9パターンです。

ดังนั้นทางเราจึงอยากให้คุณจำไว้ว่าเจ้าตัวต้องรับผิดชอบอธิบายคำร้องของตนเอง โดยต้องอธิบายอย่างละเอียดและพิสูจน์ให้ได้ เราอยากให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนโดยไม่มองว่ามันจะง่ายเกินไป

กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ง่ายมี 9 แบบดังต่อไปนี้

 

・夫婦の年齢差が大きい場合

・กรณีที่สามีภรรยาอายุห่างกันมาก

・結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合

・กรณีการแต่งงานที่มาจากการดูตัวผ่านบริการหาคู่

・出会い系サイトで知り合った場合

・กรณีที่รู้จักกันผ่านเว็บไซต์หาคู่

・日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)

・กรณีที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นมีรายได้น้อย (ทำงานพิเศษ, ทำงานอิสระ, ตกงาน เป็นต้น)

・日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合。またはその逆のパターン

・กรณีที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นมีประวัติหย่าร้างกับชาวต่างชาติหลายครั้งในอดีตหรือในทางกลับกัน

・出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合

・กรณีที่พบกันในร้านที่มีผู้หญิงบริการ เช่น บาร์หรือไนต์คลับ

・交際期間がかなり短い場合

・กรณีที่ระยะเวลาการคบหาสั้นมาก

・交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきてなかった場合

・กรณีที่แทบไม่มีภาพถ่ายที่สามารถพิสูจน์ระยะเวลาในการคบหากันได้เลย

・結婚式を行っていない場合

・กรณีที่ไม่ได้จัดพิธีแต่งงาน

・不倫での交際

・การคบชู้

 

では、日本人の配偶者ビザの手続き方法について説明したいと思います。国際結婚のパターンなのですが大きく考えて2つあると思います。

ต่อไปทางเราใคร่ขออธิบายเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น การแต่งงานกับชาวต่างชาติสามารถแบ่งได้กว้างๆ เป็น 2 รูปแบบคือ

●1つは外国人がまだ海外にいる場合

●กรณีที่ชาวต่างชาติยังอยู่ในต่างประเทศ

และ

●2つは外国人がもう日本で生活している場合です。

● กรณีที่ชาวต่างชาติมาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 

1つ目の、外国人配偶者が海外に住んでいる場合なんですが、「日本に呼び寄せる」ということになります。

สำหรับกรณีที่ 1 คู่สมรสชาวต่างชาติยังอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็จะเป็นการ “เรียกตัวมาที่ญี่ปุ่น”

その場合に、出会いは大きく分けると2つあって、1つは日本人の方が仕事で海外へ駐在していたとか、あるいは留学していたとかで現地で知り合って結婚した場合です。もうひとつは結婚紹介所で国際結婚お見合いをして結婚したケースです。

ในกรณีนี้การพบกันแบ่งได้กว้างๆ เป็น 2 แบบคือ แบบที่ 1 คนญี่ปุ่นเป็นฝ่ายไปทำงานประจำอยู่ในต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อทำให้ได้พบและแต่งงานกันในต่างประเทศ ส่วนอีกแบบหนึ่งคือการแต่งงานด้วยการดูตัวกับชาวต่างชาติผ่านบริการหาคู่

海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の長期ビザはまだない状態です。この場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものを申請します。審査が通ると「在留資格認定証明書」というものがもらえますので、これを海外にいる外国人の夫・妻に送ります。そして現地の日本領事館でこの証明書を添付して申請して現地でビザをもらいます。そして日本に来るということになります。

กรณีที่แต่งงานในต่างประเทศ สามีหรือภรรยาชาวต่างชาติจะยังไม่มีวีซ่า แม้จะสามารถเข้าประเทศได้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่มีวีซ่าระยะยาวอย่างเป็นทางการ ในกรณีนี้ ก่อนอื่นจะต้องยื่นคำร้องขอ “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในญี่ปุ่นก่อน ถ้าผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับ “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก” เพื่อส่งไปให้สามีหรือภรรยาชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่ากับสถานกงสุลในประเทศของตนโดยแนบใบรับรองนี้ไปด้วย จากนั้นจึงเดินทางมายังญี่ปุ่น

 

では次は、日本に住んでいる外国人と日本で結婚した場合です。留学生とか、社会人の外国人が当てはまります。既に日本に住んでいる外国人と日本人が結婚した場合です。

ต่อไปคือกรณีที่แต่งงานที่ญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เช่น นักศึกษา หรือชาวต่างชาติในวัยทำงาน กรณีนี้เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นแต่งงานกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้ว

この場合は外国人の夫・妻はもう就労ビザか留学ビザは持っています。この場合はビザの種類を変更することになります。現在持っているビザから日本人の配偶者等というビザに変更します。「在留資格変更許可申請」になります。

ในกรณีนี้สามีหรือภรรยาชาวต่างชาติจะมีวีซ่าทำงานหรือวีซ่านักเรียนอยู่แล้ว เท่ากับต้องทำการเปลี่ยนชนิดวีซ่า จากวีซ่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไปเป็นวีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น คือยื่น “ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก”

何年のビザ・在留資格がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)を審査して結果がでますが、通常は最初1年です。それで次回更新の時に3年が出たりしますね。

เรื่องที่ว่าจะได้วีซ่าและสถานภาพการพำนักกี่ปีขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบระยะเวลาที่แต่งงาน ความน่าเชื่อถือของการแต่งงาน ความมั่นคง ความยืนยาว โครงสร้างครอบครัว (มีลูกหรือไม่) แต่ตามปกติก็จะได้อย่างน้อย 1 ปี และในการต่ออายุคราวต่อไปก็อาจจะได้ 3 ปี

 

「配偶者ビザの申請では何を聞かれるのか?」

“ในการขอวีซ่าคู่สมรสจะถูกถามอะไรบ้าง?”

 

交際の経緯をすべて聞かれることになります。そこにプライバシーというものは、ほとんど存在しません。口頭で聞かれるわけではなく、文書で回答する形ですが、たとえば、配偶者ビザの申請では「質問書」という書類があり、それに回答しなければなりません。

จะถูกถามเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการคบหา โดยแทบไม่สามารถใช้คำว่าเรื่องส่วนตัวได้เลย การถามไม่ได้ทำด้วยปากเปล่าแต่จะต้องตอบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเช่นในการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่สมรสจะมีเอกสารที่เรียกว่า “ใบคำถาม” ซึ่งจะต้องตอบลงในนั้น

その質問内容は、「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介を受けたか」「紹介を受けたいきさつ」「離婚歴があるか」などなど、その他にも年月日を示しながら文書で説明するという形になります。また、二人の写真は現実的には必須書類です。

รายละเอียดของคำถาม เช่น “ช่วงเวลาที่รู้จักกันครั้งแรก” “สถานที่” “ความเป็นมาจนถึงแต่งงาน” “มีผู้แนะนำหรือไม่” “ความเป็นมาที่ทำให้ได้รับคำแนะนำ” “เคยหย่าร้างหรือไม่” นอกจากนี้ยังต้องอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุวันเดือนปี และที่ขาดไม่ได้ก็คือภาพถ่ายของทั้งคู่ที่มีความสมจริง

 

入国管理居は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のため、詳しく突っ込んで聞いているのであまり気を悪くしないようにお願いたします。

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการขอวีซ่าคู่สมรสด้วยการแต่งงานปลอม กรุณาอย่ารู้สึกไม่ดีจนเกินไปต่อเรื่องนี้

無料相談

ให้คำปรึกษาฟรี

ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือยื่นขอวีซ่า ขอแนะนำให้คุณลองมาปรึกษากับผู้รับรองเอกสารที่รู้เรื่องการยื่นขอวีซ่าโดยละเอียดดูก่อน การขอรับคำปรึกษาแต่เนิ่นๆ เป็นหัวใจสำคัญของการขอวีซ่าให้ผ่าน

สำนักงานกฎหมาย Samurai ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า เราจะหาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายและให้คำแนะนำไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะได้รับวีซ่า

เราให้คำปรึกษาฟรี ลองมาปรึกษาเราสักครั้ง *การขอรับคำปรึกษาต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

電話で相談の申込みをする

ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

ถ้าจองภายในเวลาให้บริการ สามารถมาปรึกษาได้ทั้งตอนกลางคืนและวันเสาร์อาทิตย์ เวลาให้บริการ : วันธรรมดา 9:00-20:00 น. / วันเสาร์และอาทิตย์ 9.00-18.00 น. *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันที่ 30 ธันวาคมถึง 3 มกราคม

Form Đăng kí qua mạng Internet