HOME > วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ

技術・人文知識・国際業務ビザ
วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ

技術・人文知識・国際業務ビザ
วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ

就労ビザの中の1つである「技術・人文知識・国際業務」のビザについて説明したいと思います。「技術人文知識国際業務ビザ」は、いわゆる「就労ビザ」の中の1つのカテゴリです。よく誤解されていますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。

ทางสำนักงานใคร่ขออธิบายเกี่ยวกับวีซ่า “งานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นวีซ่าทำงานประเภทหนึ่ง “วีซ่างานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ” เป็น “วีซ่าทำงาน” ประเภทหนึ่ง เรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือไม่มีวีซ่าที่ชื่อว่า “วีซ่าทำงาน”


「就労ビザ」には実はいくつも種類があって、「技術人文知識国際業務ビザ」はその中の1つです。
ความจริงแล้ว “วีซ่าทำงาน” มีหลายประเภท “วีซ่างานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ” ก็เป็นประเภทหนึ่งในจำนวนนั้น

 

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

งานที่เข้าข่ายนี้ ได้แก่ งานสำนักงาน เช่น การตลาด การค้า งานล่ามและงานแปล ดีไซเนอร์ งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น SE งานวิศวกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร

 

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。
ชาวต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวะเมื่อเข้าทำงานจะสามารถขอวีซ่า (สถานภาพการพำนัก) ได้

 

「技術人文知識国際業務」のビザが許可されるるためのポイント・条件がありますのでこれから説明したいと思います。
สิ่งสำคัญและเงื่อนไขที่จะทำให้ได้ “วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ” มีหลายประการซึ่งเราจะอธิบายต่อจากนี้

 

留学生が就職する場合でも、海外から呼び寄せの場合でも基準は同じです。
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นเข้าทำงานหรือถูกเรียกตัวมาจากต่างประเทศก็ใช้เกณฑ์เดียวกัน

 

まず、就労ビザは外国人が個人で申請するものではなく、企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。
ประการแรกคือวีซ่าทำงานนั้นไม่สามารถยื่นขอได้ด้วยตัวชาวต่างชาติเอง แต่บริษัทต้องเป็นผู้รับรองและยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、
中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。会社の事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
ในกรณีของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งสามารถตรวจสอบขนาดและผลประกอบการง่ายก็จะผ่านการตรวจสอบได้ค่อนข้างง่าย แต่สำหรับบริษัท SME และบริษัทขนาดเล็กมากจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับบริษัทซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งบริษัทเล็กเท่าใดระดับความยากก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

 

では条件についてです。ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไข

1 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
1 ความเกี่ยวข้องระหว่างเนื้อหางานและสาขาวิชาเอกในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา

まず仕事内容は専門性のある職務内容であること、
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、
ประการแรกคือเนื้อหางานต้องเป็นงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งคำว่างานที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มีความหมายที่กว้าง

例をあげると
ยกตัวอย่างเช่น

文系の職種としては、ประเภทงานด้านศิลปศาสตร์ เช่น

・営業 การตลาด
・総務 ธุรการ
・経理 บัญชี
・広報宣伝 โฆษณาและประชาสัมพันธ์

・商品開発  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
・貿易 การค้า
・通訳翻訳 ล่ามและการแปล
・語学教師 ครูสอนภาษา
・デザイナー ดีไซเนอร์

などがあげられます。เป็นต้น


理系の職種としては、 งานสายวิทยาศาสตร์ เช่น

・SE SE
・工学系エンジニア วิศวกรรมเครื่องกล
・建築系エンジニア วิศวกรรมการก่อสร้าง

 

など技術系の職種全般です。และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมทั้งหมด

 

上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容を活かせることであることが必要です。 เนื้อหาของงานข้างต้นจำเป็นต้องใช้เนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่เรียนมาในโรงเรียน (มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา) ที่จบการศึกษามา

学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。 ถ้าประวัติการศึกษาและเนื้อหาการทำงานไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถขอวีซ่าได้

ですので、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。 ดังนั้นในการยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สิ่งสำคัญคือการอธิบายให้ได้ด้วยเอกสารว่าเนื้อหาการทำงานและเนื้อหาของวิชาเอกตรงกันอย่างไร

 

ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明が下手だと本来許可になるべく 案件も不許可になります。
มีบ่อยครั้งที่คำอธิบายของผู้ที่ยื่นขอด้วยตนเองเข้าใจยากหรืออธิบายไม่เพียงพอทำให้ไม่ได้รับวีซ่า ถึงแม้ว่าความจริงควรจะได้รับ แต่ถ้าอธิบายได้ไม่ดีแม้ว่าควรจะได้วีซ่าก็จะไม่ได้

2 本人の経歴
2 ประวัติการทำงานของผู้ยื่นขอวีซ่า

まず本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これによってこれから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。

เบื้องต้นสิ่งสำคัญคือประวัติการศึกษาของผู้ยื่นขอวีซ่า จะมีการตรวจสอบใบรับรองการจบการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษาว่าเคยศึกษาในสาขาวิชาเอกแบบใดและจะมีการตรวจพิจารณาความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทำงานในบริษัทที่กำลังจะเข้าทำงาน

 

では学歴がない人、例えば高卒の人ですが、学歴がない方は許可基準を満たすのはかなり難しくて、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。

สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการศึกษา เช่น จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ก็ยากมากที่จะผ่านเกณฑ์การให้วีซ่า ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องมี “ประวัติการทำงานอย่างน้อย 3 ปีหรืออย่างน้อย 10 ปี” เนื้อหาการทำงานจะแบ่งเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ 3 ปีและงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ 10 ปี

 

実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことになります。

การพิสูจน์ประสบการณ์การทำงานจำเป็นต้องได้รับเอกสารหลายอย่างจากบริษัทที่เคยทำงาน ผู้ที่ไม่สามารถติดต่อบริษัทที่เคยทำงานได้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ประสบการณ์การทำงานจริงได้ เมื่อไม่มีวิธีพิสูจน์ประสบการณ์การทำงานจริง = ไม่สามารถขอวีซ่าทำงานได้

3 会社と外国人との間に契約があること

3 บริษัทและชาวต่างชาติต้องมีการทำสัญญากัน

この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということが必要です。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。少し難易度は上がりますが・・。

สัญญานี้ตามปกติคือสัญญาจ้าง นั่นก็คือจำเป็นต้องได้งานทำแล้ว กรุณาระมัดระวังในเรื่องนี้คือถ้าหากยังหางานทำไม่ได้ก็จะขอวีซ่าไม่ได้ นอกจากสัญญาจ้างแล้วสัญญาส่งตัวพนักงานหรือสัญญาให้บริการก็ใช้ขอวีซ่าได้ แต่จะยากขึ้นเล็กน้อย...

4 会社の経営状態

4 สถานภาพการบริหารงานของบริษัท

会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。

大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。

บริษัทจำเป็นต้องมีสถานภาพการบริหารงานที่มั่นคง ดังนั้นตามปกติจะต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับงบดุล ถ้างบดุลติดลบมากก็จะถูกมองว่าเป็นบริษัทที่ใกล้ล้มละลาย ไม่น่าจะจ่ายเงินเดือนพนักงานชาวชาติได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าติดลบแล้วจะไม่มีทางขอวีซ่าได้ ขอเพียงอธิบายได้ว่าปัจจุบันเป็นเช่นนี้ ในอนาคตจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้กำไร การอธิบายเรื่องนี้จะต้องจัดทำแผนธุรกิจแนบไปกับใบคำร้องด้วย


また新しく作った会社は実績がありませんので、新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

นอกจากนี้บริษัทที่เปิดใหม่จะยังไม่มีผลประกอบการ ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนใหม่ซึ่งยังนำส่งงบดุลไม่ได้นั้นจำเป็นต้องจัดทำแผนธุรกิจแนบไปด้วยเสมอ

5 日本人と同等の給与水準であること

5 มาตรฐานเงินเดือนต้องเท่ากับคนญี่ปุ่น

これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。

เรื่องนี้คือการห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยกที่ไม่เป็นธรรมกับชาวต่างชาติ หมายความว่าจะต้องให้เงินเดือนในระดับเดียวกับพนักงานชาวญี่ปุ่นในบริษัทเดียวกันนั่นเอง

6 前科がないこと

6 ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。

หมายความว่าในอดีตชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าเคยถูกตำรวจจับหรือไม่ เป็นนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จะไม่ออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่ดี

無料相談

ให้คำปรึกษาฟรี

ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือยื่นขอวีซ่า ขอแนะนำให้คุณลองมาปรึกษากับผู้รับรองเอกสารที่รู้เรื่องการยื่นขอวีซ่าโดยละเอียดดูก่อน การขอรับคำปรึกษาแต่เนิ่นๆ เป็นหัวใจสำคัญของการขอวีซ่าให้ผ่าน

 

สำนักงานกฎหมาย Samurai ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า เราจะหาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายและให้คำแนะนำไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะได้รับวีซ่า

 

เราให้คำปรึกษาฟรี ลองมาปรึกษาเราสักครั้ง *การขอรับคำปรึกษาต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

電話で相談の申込みをする

ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

ถ้าจองภายในเวลาให้บริการ สามารถมาปรึกษาได้ทั้งตอนกลางคืนและวันเสาร์อาทิตย์ เวลาให้บริการ : วันธรรมดา 9:00-20:00 น. / วันเสาร์และอาทิตย์ 9.00-18.00 น. *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันที่ 30 ธันวาคมถึง 3 มกราคม

Form Đăng kí qua mạng Internet