HOME > วีซ่าครอบครัว

家族滞在ビザ
วีซ่าครอบครัว

家族滞在ビザ
วีซ่าครอบครัว

家族滞在ビザは外国人が日本で仕事をしている場合に、就労ビザで働く外国人の配偶者が対象になります。あと子供も日本に呼んで、一緒に暮らししたいと希望することがあります。そのような時に取る在留資格が「家族滞在ビザ」です。

วีซ่าครอบครัวออกให้สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติที่มาทำงานด้วยวีซ่าทำงานในกรณีที่ชาวต่างชาติทำงานอยู่ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ก็อาจมีความต้องการที่จะให้ลูกมาพำนักที่ญี่ปุ่นด้วยกัน สถานภาพการพำนักในกรณีเช่นนี้คือ “วีซ่าครอบครัว”

 

家族滞在ビザをもらえるのは、

การขอวีซ่าครอบครัวจะต้อง

 

1、就労ビザで働いている外国人の配偶者と子供

เป็นคู่สมรสและลูกของชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าทำงาน

または

หรือ

2、留学ビザの留学生の配偶者と子供

เป็นคู่สมรสและลูกของนักศึกษาที่มีวีซ่านักเรียน

 

です。親は家族滞在ビザで呼べません。

พ่อแม่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยวีซ่าครอบครัวได้

 

家族滞在ビザが認められるためのポイントですが、

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ขอวีซ่าครอบครัวได้คือ


1、「扶養を受ける」ことです。

ต้อง “ได้รับการเลี้ยงดู”

 

扶養を受ける人は家族滞在ビザをもらう外国人です。

ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูคือชาวต่างชาติผู้ขอวีซ่าครอบครัว

 

「家族を扶養する意思があること」と「扶養することができる経済力があること」
の2つが大事なポイントです。

สิ่งสำคัญมี 2 เรื่องคือ “มีเจตนาที่จะเลี้ยงดูครอบครัว” และ “มีความสามารถทางด้านการเงินที่จะเลี้ยงดู”

 

就労ビザで働く外国人は給料で証明することができますが、留学生にとっては経済力を証明するのが大変だと思います。就労ビザで働いている人も経済力をしっかり証明するのが大事なポイントです。

ชาวต่างชาติที่ทำงานด้วยวีซ่าทำงานสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเงินเดือน แต่สำหรับนักศึกษาย่อมยากที่จะพิสูจน์ความสามารถทางด้านการเงิน แต่ผู้ที่ทำงานด้วยวีซ่าทำงานเองก็มีสิ่งที่สำคัญคือต้องพิสูจน์ความสามารถทางด้านการเงินของตนเองให้ดีเช่นกัน

 

お金をあまり持っていない人の中には家族滞在の申請をする直前に友達から何十万も借りて、いきなり自分の銀行口座にお金を貯金をしたり、海外にいる両親からいきなり多額の送金をして申請する人がいるようですが、過去の申請資料なども含めて審査されますから、不自然と思われて不許可とされてしまいますので、このような申請はしないようにしてください。

ผู้ยื่นขอวีซ่าบางรายที่ไม่ค่อยมีเงินก่อนยื่นขอวีซ่าครอบครัวอาจไปยืมเงินหลายแสนเยนมาจากเพื่อนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารของตนเองหรือให้พ่อแม่ที่ต่างประเทศส่งเงินก้อนใหญ่มาให้แล้วจึงไปยื่นคำร้อง อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบเอกสารการยื่นคำร้องต่างๆ ในอดีตด้วย ถ้าถูกมองว่าไม่สมเหตุผลก็จะถูกปฏิเสธ ขอให้ระมัดระวังอย่ายื่นคำร้องในลักษณะเช่นนี้

●「家族滞在」で呼べる「子」の範囲について
●ขอบเขตของ “ลูก” ใน “วีซ่าครอบครัว”

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は基本的に実子です。
ですが、子供は本当の子供以外に「養子」も可能です。

วีซ่าครอบครัวนอกจากคู่สมรสแล้วยังสามารถนำลูกมาอยู่ได้ด้วย โดยพื้นฐานแล้วลูกต้องเป็นลูกที่แท้จริง แต่ “ลูกบุญธรรม” ซึ่งไม่ใช่ลูกที่แท้จริงก็สามารถขอได้เช่นกัน

 

養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。10歳、15歳、17歳の用紙でも大丈夫なんです。また、認知されている子供でもOKです。「家族滞在」の子供の範囲は広いですね。

ลูกบุญธรรมจะอายุ 6 ปีขึ้นไปก็ได้ ไม่มีข้อกำจัดเรื่องอายุ ลูกบุญธรรมจะอายุ 10 ปี 15 ปี 17 ปีก็ได้ หรือจะเป็นลูกที่รู้ความแล้วก็ได้ ขอบเขตเรื่องลูกใน “วีซ่าครอบครัว” นั้นกว้างมาก

 

家族滞在の審査ポイント 子供を呼ぶ場合

สิ่งสำคัญในการพิจารณาวีซ่าครอบครัว ในกรณีที่นำลูกมาอยู่ด้วย


子供を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢が問題になります。実務上の経験では子供が高校を卒業してしまっている場合、つまり18歳以上の場合は、なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?を合理的に入国管理局に説明をしない限り、許可は出ないと考えられます。

20歳に近くなればなるほど、「親に扶養を受ける」のではなく、日本に来て仕事をすることが目的ではないか?と入国管理局に判断されてしまうからです。ですので、一般的に考えれば子供の年齢が上がっていくにつれて許可の可能性が低くなります。

กรณีที่จะนำลูกมาอยู่ด้วยวีซ่าครอบครัว  ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอายุ จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา ในกรณีที่ลูกจบมัธยมปลายแล้วหรือก็คือกรณีที่ลูกอายุเกิน 18 ปี หากอธิบายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฟังว่าทำไมจึงต้องให้ลูกมาอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างสมเหตุผลไม่ได้ก็จะไม่ได้รับ “วีซ่าครอบครัว”

เพราะยิ่งอายุใกล้ 20 ปีมากเท่าใดก็จะทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมองว่าไม่ใช่มาเพื่อ “ให้พ่อแม่เลี้ยงดู” แต่มาเพื่อทำงานในญี่ปุ่นมากกว่าหรือไม่? เมื่อมองโดยทั่วไปยิ่งเด็กอายุมากขึ้นโอกาสที่จะได้รับวีซ่าก็ยิ่งน้อยลง

 

16歳、17歳の母国で高校生の子供の場合でも、なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るのか?母国で高校を卒業してから、日本に「留学」で来ればいいのではないですか?と入国管理局は言ってきます。

แม้แต่ในกรณีของเด็กอายุ 16-17 ปีที่เรียนมัธยมปลายในประเทศของตนเอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะถามว่าทำไมจึงให้มาญี่ปุ่นเอาตอนนี้ทั้งๆที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้? ทำไมไม่รอให้จบมัธยมปลายในประเทศของตนเองก่อนแล้วค่อยมา “ศึกษาต่อ” ที่ญี่ปุ่น?

 

ですので、なぜ“今”日本に来る必要があるのか?さらに日本に来たら学校はどうするのか?今後の教育計画を説明することが必要です。

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอธิบายแผนการศึกษาในอนาคตว่าทำไม “ตอนนี้” ถึงต้องมาญี่ปุ่น และหลังจากมาญี่ปุ่นแล้วเรื่องโรงเรียนจะทำอย่างไร

 

また、別のケースで家族滞在の許可が難しくなるケースとしては、親と子が一緒に日本に来るのではなく、親だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合です。なぜ数年後に子供を日本に呼ぶのが難しいのか?入国管理局はこう考えます。

นอกจากนี้กรณีอื่นที่การขอวีซ่าครอบครัวจะยากขึ้นก็คือพ่อแม่และลูกไม่ได้มาญี่ปุ่นพร้อมกัน แต่พ่อแม่มาญี่ปุ่นก่อน จากนั้นอีกสองสามปีต่อมาจึงค่อยให้ลูกตามมาที่ญี่ปุ่น ทำไมการให้ลูกตามมาในภายหลังจึงทำให้ขอวีซ่าได้ยาก? ความคิดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นดังนี้

 

・なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか?

・ทำไมที่ผ่านมาจึงมีผู้อื่นเลี้ยงดูลูกให้ในประเทศของตน?

・なぜ今から日本で養育しなければいけないのか?

・ทำไมต้องนำลูกมาเลี้ยงดูที่ญี่ปุ่นในตอนนี้?

ですので、どのように事情が変って日本に子供を呼ぶ必要があるのかを合理的に説明する必要があります。そして、絶対に就労目的ではないことを説明する必要があります。そうでなければ家族滞在は許可されません。

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอธิบายอย่างมีเหตุผลว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรจึงจำเป็นต้องให้ลูกมาอยู่ที่ญี่ปุ่น และจำเป็นต้องอธิบายว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เรื่องการทำงานอย่างแน่นอน มิฉะนั้นก็จะขอวีซ่าครอบครัวไม่ได้

●留学生の家族滞在ビザ
●วีซ่าครอบครัวของนักศึกษา

留学生が妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合に、配偶者や子を扶養することができる経済力の証明、つまり「お金には困りませんよ」という証明をすることは必須であり、その証明が難しい留学生は多いのではないでしょうか?

กรณีที่นักศึกษาอยากให้ภรรยา (สามี) และลูกมาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย จะต้องแสดงความสามารถทางการเงินว่าสามารถเลี้ยงดูคู่สมรสและลูกได้ นั่นก็คือต้องพิสูจน์ว่า “ไม่มีปัญหาด้านการเงิน” ซึ่งนักศึกษาที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้ยากน่าจะมีเป็นจำนวนมากใช่หรือไม่?

 

まず、留学生の家族滞在は大学生、大学院生、専門学校生のみ認められ、日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。

เบื้องต้นวีซ่าครอบครัวของนักศึกษาอนุญาตเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขอวีซ่าครอบครัวได้

 

入国管理局は、留学生の家族の入国審査では、留学生の扶養能力を十分に審査すると言っています。なぜなら留学生はアルバイトしかできないので、お金がないのにどうやって日本で生活するのですか?と入国管理局は考えています。

ในการพิจารณาการเข้าประเทศของครอบครัวของนักศึกษา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบความสามารถในการเลี้ยงดูของนักศึกษาอย่างถี่ถ้วน เพราะนักศึกษาทำได้เพียงงานพิเศษ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงคิดว่าถ้าไม่มีเงินแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้อย่างไร

 

母国から妻や夫、子供が日本に入国する時は厳しく審査されます。厳しいとは言っても許可も出ているケースが多いので安心してください。ちゃんと証明できれば、ちゃんと許可が出るのです。

การเข้าประเทศของภรรยาหรือสามี และลูกจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ถึงจะบอกว่าเข้มงวดแต่ก็ขอให้สบายใจได้ เพราะกรณีที่ขอวีซ่าผ่านก็มีมาก ขอเพียงพิสูจน์ได้ก็จะได้รับวีซ่า

 

留学生の家族滞在は、実際どのくらいの資金があればよいのか?基準は正式に公表されていませんのでわかりませんが、経験上で言えば、今後1年間の生活費があれば十分と考えられます。1年間の生活費があることを証明できれば通常は許可が出るはずです。
アルバイト、家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が1年分の生活費くらいになると経済的な証明ができれば、「家族滞在」の申請は可能です。総額が200万円以上になれば問題はないと判断します。(200万以下でも絶対ダメというわけではありません)

アルバイトの給料は計算に入れてもOKです。

วีซ่าครอบครัวของนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีเงินทุนประมาณเท่าไร? ทางเราก็ไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่จากประสบการณ์ก็คือมีเพียงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสำหรับ 1 ปีจากนี้ไปก็เพียงพอแล้ว ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีค่าครองชีพสำหรับ 1 ปีได้ ตามปกติก็น่าจะได้รับวีซ่า ถ้าค่าทำงานพิเศษ ความช่วยเหลือจากครอบครัวญาติพี่น้อง ยอดเงินเก็บคงเหลือ และทุนการศึกษาต่างๆรวมกันแล้วได้ประมาณเท่ากับค่าครองชีพ 1 ปีก็จะสามารถพิสูจน์เรื่องทางด้านการเงินได้ และสามารถขอ “วีซ่าครอบครัวของนักศึกษา” ได้ ถ้าจำนวนเงินรวมมี 2 ล้านเยนขึ้นไปก็ไม่น่ามีปัญหา (ไม่ได้หมายความว่าถ้าต่ำกว่า 2 ล้านจะไม่มีทางขอได้) สามารถนำรายได้จากการทำงานพิเศษมาคำนวณรวมด้วยได้

 

親や親族、知人から金銭的援助を受けられる場合は、その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。

ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากพ่อแม่ ญาติ หรือคนรู้จัก จะต้องอธิบายความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้น ความเป็นมาที่ทำให้ได้รับความช่วยเหลือ และพิสูจน์ว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่ออย่างแน่นอน

 

お金の流れも重要ですので、友達などからお金を借りて銀行に入金しても、不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなります。

เรื่องการเคลื่อนไหวของเงินก็สำคัญ หากขอยืมเงินจากเพื่อนมาฝากเข้าบัญชีธนาคารก็จะถูกตัดสินว่าเป็นเงินที่ไม่มีที่มาที่ไป จะทำให้มีโอกาสถูกปฏิเสธวีซ่าสูง

 

家族滞在は仕事をすることが認められていませんが、資格外活動許可をとれば週28時間までアルバイトが可能です。

วีซ่าครอบครัวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่ถ้าขอใบอนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานภาพก็จะสามารถทำงานพิเศษได้สัปดาห์ละ 28 ชม.

 

ときどき、時間を守らないでかなりの時間を働いている人がいますが、その時は問題なくても(違法なんですが)、更新をする時や永住、帰化をとりたい時に問題になってしまう場合も多いです。

บางครั้งมีคนที่ทำงานมากเกินกว่าข้อกำหนดเรื่องเวลา แม้ว่า ณ ขณะนั้นจะยังไม่มีปัญหา (แต่ผิดกฎหมาย) แต่เมื่อต้องการขอต่ออายุวีซ่า ขอวีซ่าพำนักถาวร หรือขอโอนสัญชาติ บ่อยครั้งที่จะกลายเป็นปัญหาได้

 

納税証明書に年収がでますので、働き過ぎだとすぐにわかってしまいますから。実際私は家族滞在ビザの人が働き過ぎでビザ更新ができなくなった人をたくさん知っています。

เนื่องจากในใบรายการนำส่งภาษีจะมีการระบุรายได้ต่อปี ถ้าทำงานมากเกินไปก็จะรู้ได้ทันที ทางเราก็รู้จักคนถือวีซ่าครอบครัวที่ทำงานมากเกินข้อกำหนดจนไม่สามารถต่อวีซ่าได้อยู่หลายคน

無料相談

ให้คำปรึกษาฟรี

ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือยื่นขอวีซ่า ขอแนะนำให้คุณลองมาปรึกษากับผู้รับรองเอกสารที่รู้เรื่องการยื่นขอวีซ่าโดยละเอียดดูก่อน การขอรับคำปรึกษาแต่เนิ่นๆ เป็นหัวใจสำคัญของการขอวีซ่าให้ผ่าน

สำนักงานกฎหมาย Samurai ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า เราจะหาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายและให้คำแนะนำไปตลอดเส้นทางจนกว่าจะได้รับวีซ่า

เราให้คำปรึกษาฟรี ลองมาปรึกษาเราสักครั้ง *การขอรับคำปรึกษาต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

電話で相談の申込みをする

ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์

Tokyo area: 03-3831-2505

Nagoya area: 052-446-5087

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

ถ้าจองภายในเวลาให้บริการ สามารถมาปรึกษาได้ทั้งตอนกลางคืนและวันเสาร์อาทิตย์ เวลาให้บริการ : วันธรรมดา 9:00-20:00 น. / วันเสาร์และอาทิตย์ 9.00-18.00 น. *ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันที่ 30 ธันวาคมถึง 3 มกราคม

Form Đăng kí qua mạng Internet